Polecamy

Zapytanie ofertowe

Lubsza, dnia 24.05.2017r.

OŚ.271.1.2017

                                                                     

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o przepis art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) i ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1020) o następującej treści:

 1. Zamawiający:

Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

tel./fax: 77/4118630

e-mail:

 

zaprasza do składania ofert na: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza”.

Zadanie będzie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach VIII naboru konkursu na realizację przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
 1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta cenowa na zadanie pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza”.
 2. cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie,
 3. oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
 4. cena musi obejmować całość zamówienia.

 

 1.  Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Zakres prac w ramach realizacji zadania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza”.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania demontażu materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych osób fizycznych i prawnych, położonych na terenie Gminy Lubsza (określonych w załączniku nr 1 do umowy), załadunku
i transportu odpadów na składowisko oraz ich przekazania do unieszkodliwienia.

W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:

1. demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest w ilości nie mniej niż 42,44 Mg;

2. transport i utylizację materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach w ilości nie mniej niż 44,04 Mg.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmują w szczególności:

 - rozbiórkę (demontaż) połaci dachowych zawierających azbest,

- zabezpieczenie zdemontowanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- odebranie składowanych na posesjach materiałów budowlanych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych,

- uporządkowanie terenu po załadunku i usunięciu odpadów,

- transport odebranych odpadów  zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi,

- przekazanie w tym rozładunek odpadów do unieszkodliwienia na odpowiednio do tego celu przeznaczonym składowisku odpadów azbestowych wskazanym w ofercie cenowej,

Wskazana powyżej ilość odpadów zawierających azbest może ulec zmianie w z przyczyn leżących po stronie właścicieli nieruchomości.

Szczegółowe terminy wykonywania prac określonych niniejszą umową na poszczególnych nieruchomościach określa harmonogram stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

 1. Podstawowe obowiązki Wykonawcy:

2.1. Wykonawca jest zobowiązany do:

 1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej, gwarantując wykonanie przedmiotu umowy we właściwy i bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności prawem budowlanym i przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest;
 2. zgłoszenia z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
 3. zachowania przepisów BHP i warunków bezpieczeństwa;
 4. zabezpieczenia terenu wykonania prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 5. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
  i Polityki społecznej z 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649) zmienionym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U.
  z 2010r. nr 162 poz. 1089).
 6. zapewnienia pracowników, materiały oraz sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,
 7. zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:
  • Organowi nadzoru budowlanego,
  • Okręgowemu inspektorowi pracy,
  • Państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

Zgłoszenia organom, o których mowa jw. Wykonawca zobowiązuje się dokonać co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów wraz z potwierdzeniem dokonania przedmiotowych zgłoszeń, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac.

 1. Miejsce realizacji zadania:

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest będą prowadzone na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Lubsza (wg wykazu w załączniku nr 1 do umowy).

                

 1.  Wymagany termin realizacji umowy: termin zakończenia prac - do 15 września 2017r. 

 

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100 %

 

 1.   Wykonawca przedkładając propozycję cenową (ofertę) składa następujące dokumenty:
 1. formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 1),
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania propozycji (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Wykonawców),
 3. Oświadczenie potwierdzające, że oferent spełnia warunki oferty (załącznik nr 2),
 4. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 4),
 5. Wykaz potwierdzający wykonanie min. 3 robót w okresie ostatnich 5-ciu lat, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 3),
 6. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych lub  wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.)
 7. Zezwolenie na zbieranie odpadów, o ile zbieranie wystąpi. 

      

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę oferty należy wliczyć:

- wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia,

- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

 

Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy  jest cena ryczałtową obowiązującą przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom niniejszego zapytania ofertowego i o najniższej cenie.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Ofertę cenową wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami  należy złożyć w terminie do dnia  05 czerwca 2017r, do godz. 12.00  w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Urzędu Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza.

 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza”.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed  terminem upływu jej składania.

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 05 czerwca 2017r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza pok. nr 12.

UWAGA:

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty cenowej oferent dokonał wizji terenowej w gminie Lubsza, celem zapoznania się i zweryfikowania nieruchomości na których będą realizowane usługi w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z zał. nr 1 do wzoru umowy.

 1.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą jest:

Małgorzata Sarna – podinsp. ds. Ochrony środowiska, tel.77 4118630 wew. 134,

 1.       Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, Wykonawca może podpisać umowę w Urzędzie Gminy w Lubszy.

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający:

zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury  w przypadku ofert, których ceny przekroczą wysokość środków zabezpieczonych przez Zamawiającego.

 

Wójt Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski  

 

       

 

W załączeniu:

DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc (35,00KB)

DOCzałącznik nr 2 - oświadczenie z art 22 ust 2 nowe.doc (36,00KB)

DOCzałącznik nr 3 - doświadczenie w zakresie wykonawstwa.doc (34,00KB)

PDFzałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf (1,56MB)

 

Załączniki do umowy:

XLSzałącznik nr 1 do umowy.xls (28,00KB)

XLSzałącznik nr 2 do umowy.xls (26,50KB)

DOCzałącznik nr 3 do umowy.doc (29,00KB)

DOCXzałącznik nr 4 do umowy.docx (12,75KB)

DOCXzalącznik nr 5 do umowy.docx (11,34KB)

 

 

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg