Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza rokowania po drugim niegraniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

  1. Położenie nieruchomości:  PISARZOWICE
  2. Opis nieruchomości:      przedmiotem rokowań jest:

 -   działka  nr 73/7  o pow. 0,1547 ha.  Rodzaj użytku:  R IVa, niezabudowana.

Działka położona w środkowej części wsi Pisarzowice przy drodze krajowej nr 39 w pierwszej linii zabudowy w pobliżu skrzyżowania dróg nr 39 i 457. Konfiguracja  terenu płaska, kształt zbliżony do kwadratu – korzystny. Teren porośnięty trawą oraz drzewami iglastymi .  Na działce znajdują się urządzenia rekreacyjne kosz do koszykówki i huśtawki. Stalowe urządzenia tych urządzeń są skorodowane w złym stanie technicznym. Na działce znajduje się słup energetyczny  oraz pozostałości ogrodzenia – słupki stalowe.       

 Uzbrojenie terenu –  wodociąg i kanalizacja w drodze, energia elektryczna dostępna na warunkach Tauron  Dystrybucja S.A. Dostęp do działki dobry z drogi asfaltowej.

Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) średnie, ze względu na sytuację planistyczną – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka  zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020862/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna.     

Pierwszy przetarg na sprzedaż działki nr 73/7 przeprowadzono w dniu 08.03.2017r.     

Drugi przetarg przeprowadzono w dniu  08.05.2017r.

  1. Forma zbycia – sprzedaż na własność.
  2. Tryb zbycia – rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.  
  3. Cena wywoławcza: 123 000,00 zł.
  4. Z dniem 31.12.2003r. na terenie Gminy Lubsza przestał obowiązywać miejscowy plan

ogólny zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości  Pisarzowice i Garbów. W związku z tym nie można podać przeznaczenia działki 73/7 w miejscowym planie.

Dla działki nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

7.Warunki udziału w rokowaniach:

w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   

- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr  95 8863 0009 2000 0023 2339 0011 Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu  w takim terminie aby w dniu   29.06.2017 r. była odnotowana na koncie gminy.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania – Pisarzowice” do dnia 29.06.2017 r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

 8.  Warunki dodatkowe  rokowań:

1) przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

2) sposobem zapłaty:

a)  zapłata jednorazowa przed zawarciem umowy  ,

3) zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia z innym niż podany wyżej sposobem zapłaty -  nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań  lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/     

- pełnomocnictwo.

9.Miejsce i termin rokowań:

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu  06.07.2017r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 /pok. sala narad II piętro/. Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej

10. Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

 11.Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostaje zaliczona na poczet

ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

12.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.

13.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w rokowania przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

14.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

Ogłoszenie o rokowaniach ukazało się w dniu 24.05.2017r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 24.05.2017, zamieszczone zostanie w Panoramie  oraz przesyła się do sołectwa Pisarzowice .

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 

 

Lubsza, dnia 23.05.2017 r.

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg