Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 12.00, która odbędzie się w Domu Ludowym w Lubszy   z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXI/2017 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 27.04.2017r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Wójta Gminy Lubsza z wykonania budżetu gminy za 2016 rok:

1) przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,

2) przedstawienie sprawozdania finansowego,

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania  budżetu gminy za rok 2016,

4) zapoznanie się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

5) przedstawienie Protokołu z kontroli wykonania budżetu za 2016 rok, dokonanej przez  Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lubsza,             

6) dyskusja,

7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 1.  Absolutorium dla Wójta Gminy Lubsza :

1) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

3) dyskusja,

4) podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubsza za rok 2016.

 1. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zmiany budżetu na 2017 rok,

2) przyznania dotacji z budżetu Gminy Lubsza na prace konserwatorskie, restauratorskie kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Lubszy,

3) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

   Przewodniczący  Rady  Gminy Lubsza  

  Jan Minosora

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg