Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00, która odbędzie się w Domu Ludowym  w Lubszy  z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Gminy Lubsza Nr XXX/2017 z dnia  23.03.2017 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zmiany budżetu na rok 2017;

2) zmiany Uchwały Nr XXX/217/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

3) rozpatrzenia wniosku na temat zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach w roku szkolnym 2017/2018,

4) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Lubsza w 2016 roku,

5) zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 53 przy ul. Opolskiej w Pisarzowicach, stanowiących własność Gminy Lubsza,

6) wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy, nieruchomości stanowiących własność gminy,

7) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza,

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza,

9) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lubsza,

10) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lubsza.

 1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016r.
 2. Informacja z działalności LZS w roku 2016 i przedstawienie planu działań na rok 2017.
 3. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubszy za 2016r. oraz przedstawienie planu działań. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o. o. na 2017r.
 4. Analiza realizacji zadań Gminy w zakresie gospodarki odpadami w roku 2016 i ocena realizacji zadań w I kwartale 2017r. przez firmę Komunalnik.
 5. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.

    Przewodniczący  Rady  Gminy Lubsza

   Jan Minosora

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg