Polecamy

Aktualności

 • W dniu 2 maja 2024 r. Urząd Gminy w Lubszy będzie nieczynny

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że w dniu 02 maja 2024 r. Urząd Gminy w Lubszy będzie nieczynny.                                   

   

  WÓJT

  Bogusław Gąsiorowski

  18-04-2024
 • Harmonogram szczepienia psów przeciw wściekliźnie

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że na terenie Gminy Lubsza odbędą się szczepienia psów przeciw wściekliźnie, wg podanego harmonogramu:   
  Data szczepienia
  Miejscowość
  Miejsce szczepienia
  Godzina szczepienia
  27-04-2024
  Lubicz
  plac przy przystanku PKS
  10:00-10:30
  27-04-2024
  Śmiechowice
  plac przy stawie
  10:45-11:15
  27-04-2024
  Czepielowice
  plac naprzeciwko szkoły
  12:00-12:30
  27-04-2024
  Czepielowice
  plac na zakręcie
  12:45-13:15
  27-04-2024
  Dobrzyń
  plac przy transformatorze
  16:00-17:00
   
  29-04-2024
  Raciszów
  plac przy lasku
  16:00-16:30
  29-04-2024
  Książkowice
  na klinie
  16:45-17:00
  29-04-2024
  Borucice
  przy dzwonnicy
  17:15-17:45
  29-04-2024
  Rogalice
  plac naprzeciw sklepu
  18:30-19:15
  29-04-2024
  Smolarnik
  przy kapliczce
  19:45-20:00
   
  04-05-2024
  Mąkoszyce
  plac przy świetlicy
  11:00-12:00 i 18:00-18:30
  04-05-2024
  Nowy Świat
  plac przy świetlicy
  13:00-13:30
  04-05-2024
  Tarnowiec
  plac wiejski ( Stowarzyszenia)
  14:30-15:15
  04-05-2024
  Roszkowice
  plac przy świetlicy
  16:30-17:00
   
  06-05-2024
  Błota
  na zakręcie
  16:00-16:45
  06-05-2024
               Błota
  przy cmentarzu
  16:50-17:00
  06-05-2024
  Myśliborzyce
  za górką
  17:30-18:15
  06-05-2024
  Garbów
  przy tablicy ogłoszeń
  18:30-19:00
   
  07-05-2024
  Szydłowice
  przy świetlicy
  16:00-17:00
  07-05-2024
  Szydłowice
  za kościołem
  17:00-17:15
  07-05-2024
  Michałowice
  obok sklepu
  18:00-18:45
   
  08-05-2024
  Pisarzowice
  na ul. Kwiatowej 
  16:00-17:00
  08-05-2024
  Nowe Kolnie
  przy świetlicy
  17:15-18:00
  08-05-2024
  Piastowice
  przy świetlicy
  18:30-19:00
   
  09-05-2024
  Kościerzyce
  na parkingu 
  17:00-18:00
  09-05-2024
  Kościerzyce
  PGR
  18:45-19:00
   
  10-05-2024
  Lubsza
  ul. Leśna 
  17:00-17:30
  10-05-2024
  Lubsza
  ul. Gospodarcza
  17:30-18:00
  10-05-2024
  Lubsza
  ul. Polna
  18:00-18:30
  10-05-2024
  Lubsza
  Osiedle sklep
  18:30-19:00
   
  11-05-2024
  Lubsza
  Lubsza obok remizy OSP
  09:00-10:00
  11-05-2024
  Leśna Woda
  Leśna Woda
  10.30 - 11.00

  Do pobrania: PDFHarmonogram szczepień psów 2024.pdf (115,27KB)

  15-04-2024
 • Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kościerzycach

  mapka.jpeg Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu w miesiącu maju na budowę świetlicy w Kościerzycach. Gmina Lubsza posiada pozwolenie budowlane wraz z uzgodnieniami konserwatora zabytków na przebudowę istniejącego przedszkola
  w Kościerzycach na świetlicę sołecką. Istniejący budynek będzie stanowił zaplecze budowane sali, natomiast nowa część będzie z nim połączona. W nowobudowanej części będą znajdować się toalety dla kobiet, toalety dla mężczyzn, a także toalety dla osób niepełnosprawnych oraz sala imprezowo – taneczna (sala spotkań) o powierzchni 200 m2.  Kościerzyce to duża wieś Gminy Lubsza, w której zdaniem Wójta musi być porządna świetlica wiejska, na którą tak wiele lat czekają mieszkańcy.

  Urząd Gminy w Lubszy

   

   

  11-04-2024
 • Remont drogi powiatowej w Czepielowicach coraz bliżej

  zdjecie.jpeg  Pismem nr GPD.7021.3.2024 w dniu 04.01.2024 r. Wójt Gminy Lubsza zwrócił się do Starosty Powiatu Brzeskiego z zapytaniem o plany wykonania remontu drogi powiatowej nr 1157 O w Czepielowicach.

  Pismem nr DR.7010.2.2024.IK z dnia 31.01.2024 r. Starosta Brzeski poinformował Wójta Gminy Lubsza o planach realizacji robót budowlano-drogowych drogi powiatowej nr 1157 O w Czepielowicach w ramach środków z programu Polski Ład w roku 2024. Obecnie trwają prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na zadania związane z modernizacją infrastruktury drogowej na drogach powiatowych. Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski jest przekonany, że ze względu na bardzo zły stan drogi, zostanie ona naprawiona w pierwszej kolejności. Jednocześnie deklaruje, że wkład własny na realizację ww. zadania zostanie sfinansowany w 50% ze środków finansowych Gminy Lubsza.

  W wyborach w dniu 7 kwietnia br. ponownie został wybrany pan Tomasz Komarnicki Radny Powiatowy, który dotychczas jest Członkiem Zarządu, przedstawicielem w Komisji Drogowej, wybranym przez mieszkańców, między innymi Gminy Lubsza. Czas najwyższy, aby potwierdził swoimi działaniami obdarowane zaufanie mieszkańców, między innymi Czepielowic.

   

  Urząd Gminy w Lubszy

  11-04-2024
 • Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Lubsza  w okresie kadencji 2018 - 2024

  Wybory do Rady Gminy VIII kadencji odbyły się 21 października 2018 r.

  W bezpośrednich wyborach dokonano wyboru 15 radnych i wójta gminy.

  W kadencji 2018-2024 odbyły się LIII sesje Rady Gminy Lubsza, podczas których rada gminy podjęła 485 uchwał w sprawach:

  - budżetu gminy,

  -  podatków i opłat lokalnych,

  -  organizacyjnych,

  -  gospodarczych,

  -  społecznych,

  - ochrony środowiska,

  - porządkowych,

  - oświaty,

  -  przystąpienia do programów realizowanych w oparciu o środki Unii Europejskiej,

  -  zagospodarowania przestrzennego gminy.

  Rada Gminy podejmując uchwały stwarza płaszczyznę działania w zakresie zaspokajania potrzeb zbiorowych mieszkańców i rozwoju gminy, a wójt je wykonuje. Problematyka omawianych zagadnień i podejmowanych uchwał w większości dotyczyła spraw finansowych i gospodarczych gminy skierowanych na rozwój gminy i rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców.

  Uchwalaliśmy m.in.:

  - wieloletni program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz na lata 2024 – 2028,

  - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubsza na lata 2019 -2022 z perspektywą na lata 2023-2026,

  - Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubsza na lata 2020 – 2022 oraz na lata 2023 – 2025

  - Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów,

  - Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubsza na lata  2021  -  2025

  - Gminny Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030,

  Co roku przyjmowaliśmy Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, Program Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

  Zdecydowanej poprawie uległa infrastruktura dróg gminnych, wyremontowano, wyposażono świetlice wiejskie i remizy strażackie.

  W ramach Funduszu Sołeckiego budowane są więzi społeczne i aktywizowane środowiska lokalne, które integrują społeczność gminy oraz umacniają tożsamość kulturową przez włączanie się mieszkańców w działalność kulturalną i promocyjną gminy.

  Gospodarka finansowa prowadzona przez samorząd gminy jest jawna. Na podstawie zgłaszanych wniosków wprowadzane były zmiany w budżecie gminy. Polityka finansowa gminy podlega kontroli komisji rewizyjnej, która kontroluje działalność wójta i jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w konsekwencji do udzielenia lub nieudzielenia przez radę gminy absolutorium wójtowi.

  W mijającej kadencji rada gminy na wniosek Komisji Rewizyjnej corocznie udzielała absolutorium wójtowi gminy. Komisje Rady Gminy Lubsza pracowały w oparciu o plany prac uchwalone przez radę gminy na okres roku kalendarzowego. Komisja Rewizyjna oprócz sporządzania wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi, sprawdzała roczne wykonanie budżetu gminy, działalność jednostek organizacyjnych gminy, wykorzystanie dotacji, realizację dochodów własnych.  Ponadto podczas wspólnych posiedzeń komisje każdego roku omawiano propozycje stawek podatków i opłat lokalnych.

  W mijającej kadencji realizowano zadania, o których najczęściej była mowa na sesjach rady gminy oraz zebraniach wiejskich.

   

  Wojciech Jagiełłowicz

  Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

  11-04-2024
Wszystkie aktualności
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg