Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza: drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

  1. Położenie nieruchomości:  PISARZOWICE
  2. Opis nieruchomości

     przedmiotem  przetargu jest:

 -   działka  nr 73/7  o pow. 0,1547 ha.  Rodzaj użytku:  R IVa, niezabudowana.

Działka nr 73/7 położona  w środkowej części wsi Pisarzowice, przy drodze krajowej nr 39. Konfiguracja  terenu płaska, kształt zbliżony do kwadratu - korzystny. Teren porośnięty trawą oraz drzewami iglastymi. Na działce znajdują się urządzenia rekreacyjne kosz do koszykówki i huśtawki. Stalowe elementy tych urządzeń są skorodowane w złym stanie technicznym. Na działce znajduje się słup energetyczny oraz pozostałości ogrodzenia- słupki stalowe.  Uzbrojenie: wodociąg i kanalizacja w drodze, energia elektr. dostępna na warunkach Tauron Dystrybucja S.A. Dostęp do działki dobry z drogi asfaltowej.

Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) średnie, ze względu na sytuację

planistyczną- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka  zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020862/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

  1. Tryb zbycia –   drugi nieograniczony przetarg ustny.

Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 08.03.2017- zakończył się wynikiem negatywnym.

  1. Cena wywoławcza: 123 000,-zł .
  2. Z dniem 31.12.2003r. na terenie Gminy Lubsza przestał obowiązywać miejscowy plan

ogólny zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości  Pisarzowice i Garbów. W związku z tym nie można podać przeznaczenia działki 73/7 w miejscowym planie.

Dla działki nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  1. Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu  08.05.2017r. o godz.11,30 w

sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

  1. Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby

prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr  95 8863 0009 2000 0023 2339 0011 Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu, w takim terminie aby w dniu 04.05.2017r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer i położenie działki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że

zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, stanem technicznym nieruchomości   i nie wnoszą zastrzeżeń. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (dot. spółek) lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

Nieruchomość sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu.

Na działce mogą znajdować się pozostałości po utwardzeniu oraz pozostałości podziemnej infrastruktury uzbrojenia technicznego (rury, kable, fundamenty itp.).W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona ich usunięcia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

 

8.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatora przetargu,  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

10.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 27.03.2017r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 27.03.2017, w Panoramie ukaże się w dniu 29.03.2017r. oraz przesyła się do sołectwa Pisarzowice .

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 

   Wójt

 Bogusław  Gąsiorowski

Lubsza, dnia 27.03.2017r.

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg