Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 12.00, która odbędzie się w Domu Ludowym w Lubszy  z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Gminy Lubsza Nr XXIX/2017 z dnia  23.02.2017 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zmiany budżetu na rok 2017;

2) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2017,

4) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubsza na lata 2017-2019,

5) rozpatrzenia skargi,

6) zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Barucice”,

7) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza,

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza,

9) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lubsza,

10) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lubsza.

 1. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy w roku 2016 i plan pracy na 2017 rok.
 2. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy w roku 2016 i plan pracy na 2017 rok.
 3. Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Lubszy w roku 2016 i plan pracy na 2017 rok.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

 

     Zastępca Przewodniczącego  Rady  Gminy Lubsza

 Zbigniew Skibiński

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg