Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie  Nr WG.0050.  31.2017

Wójta Gminy Lubsza

z dnia 07.03.2017.

 

w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2017/2018 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  oraz  postępowania uzupełniającego do  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Lubsza

 

Na  podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446,zm.Dz.U. z 2016r. poz. 1579)   oraz na podstawie art. 204 ust. 1 pkt. 1 i ust 2 i ustawy z dnia 14 grudnia  2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60) zarządzam, co  następuje:

 

§ 1

1. Ustalam dla  roku  szkolnego 2017/2018 harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz  postępowania uzupełniającego  do klasy pierwszej  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza  określony  załącznikiem  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza  się  inspektorowi ds. oświaty.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                       Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WG.0050.31.2017

                                                                                                                       z dnia 07.03.2017r.

 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Lubsza

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne  przygotowanie  przedszkolne w oddziale przedszkolnym ,w szkole  podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko  mieszka, wniosków o kontynuację edukacji w klasie I. 

do  20 marca 2017r.

do godziny 15,00 .

-

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez  kandydata warunków  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 20  marca 2017r.

do 28  marca  2017r.

do godzi 15,00

 

od  19 czerwca  2017r.

do 28 czerwca  2017r.

do godz.15,00

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez  przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

 

 

od  29 marca  2017r.

do godz. 15,00

 

do 10 lipca  2017r.

do godz. 15,00

7.

Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję rekrutacyjną  listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

03 kwietnia 2017.

do godz. 12,00

 

11 lipca  2017r.

do godz. 12,00

8.

Potwierdzenie przez rodzica  kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia

 

 

od 03 kwietnia 2017r. od godz. 13,00

do 10 kwietnia 2017r.

do godz. 15,00

 

 

Od 11  lipce  2017r.

od godz. 13,00

do  14 lipca  2017r.

do godz. 15,00

9.

 Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję rekrutacyjną  listy  kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

 

 

17  kwietnia 2017r.

do godz. 12,00

 

17 lipca  2017r.

do godziny 14,00

 

 

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 w terminie  od 17 kwietnia 2017r.

 

 

LP.

ELEMENT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Termin procedury odwoławczej  postępowania rekrutacyjnego

1.

Możliwość składania do  Komisji – przez rodziców/opiekunów prawnych – wniosków o pisemne uzasadnienie nieprzyjęcia  dziecka  do  szkoły

do 7 dni od  podania  do  publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2.

 Przekazanie uzasadnień  Komisji do  decyzji odmownych

 do 5 dni od  dnia złożenia wniosku o sporządzeniu uzasadnienia odmowy przyjęcia

3.

  Możliwość składania przez rodziców/opiekunów prawnych ( do  dyrektora  szkoły )  odwołania  od  odmownych rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej  ( po  zapoznaniu  się z uzasadnieniem)

do  7 dni od  dnia  otrzymania   uzasadnienia  Komisji Rekrutacyjnej

 

4.

Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie  przez  Dyrektora Szkoły   odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Poinformowanie pisemne  (list polecony  za potwierdzeniem odbioru) rodziców /opiekunów  prawnych  o wyniku odwołania od rozstrzygnięcia Komisji  Rekrutacyjnej.

 

do 7 dni od   daty otrzymania odwołania

5.

Skarga do Sądu Administracyjnego na  rozstrzygnięcie dyrektora   

termin  podany w  rozstrzygnięciu ( decyzji)  dyrektora

 

                                                                                                                     Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WG.0050.31.2017

                                                                                    z dnia 07.03.2017r.

 

Kryteria brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do  uzyskania za poszczególne kryteria

 

1. Do klas pierwszych  publicznych  szkół  podstawowych przyjmuje  się z urzędu dzieci prawnych  tych  dzieci .

Dziecko, któremu organ  wykonawczy gminy wskazał , jako miejsce realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie w której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 2. Ogłoszenie o naborze oraz  wzór wniosku i wzór oświadczenia o miejscu  zamieszkania  dziecka do  poszczególnych szkół przygotowuje i podaje  do  publicznej  wiadomości Dyrektor danej  szkoły. Rodzic /opiekun prawny w  odpowiedzi  na ogłoszenie składa dokumenty o przyjęciu  dziecka  do szkoły.

3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/ prawnych opiekunów o przyjęcie do  szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest  większa niż liczba wolnych miejsc, którym dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności  następujących    kryteriów określonych przez  organ  prowadzący:

1)  kandydat  jest mieszkańcem gminy Lubsza – ( 10 pkt) , należy przedłożyć oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna potwierdzające  miejsce zamieszkania  kandydata;

2)  w szkole obowiązek szkolny  spełnia rodzeństwo kandydata- ( 10 pkt), należy przedłożyć oświadczenie    rodzica/prawnego opiekuna potwierdzające spełnienie kryterium;

3) miejsce pracy/prowadzenia działalności  gospodarczej (w tym rolniczej) przynajmniej jednego z rodziców znajduje  się w obwodzie szkoły – ( 5 pkt),  należy przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie  rodzica kandydata potwierdzające zatrudnienie w obwodzie szkoły;

4)  w obwodzie  szkoły  zamieszkują  krewni  kandydata ( babcia, dziadek)   wspierających  rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu  mu należytej opieki – ( 5 pkt),  należy przedłożyć  oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna potwierdzające spełnienie kryterium;

5)  samotne  wychowywanie  kandydata  przez rodzica – ( 10 pkt),  należy przedłożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu  żadnego dziecka  wspólnie z jego rodzicem;

6)   wielodzietność rodziny kandydata  ( w rozumieniu art. 4 pkt.42 ustawy Prawo oświatowe) – ( 5 pkt),  należy przedłożyć oświadczenie         rodzica/prawnego opiekuna potwierdzające spełnienie kryterium.

4.  O przyjęciu dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów za wymienione kryteria.

5. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby  największej do wyczerpania  miejsc.

6. W sprawie przyjęcia dziecka do szkoły do  określonych  oddziałów klasowych, decyzję podejmuj Dyrektor Szkoły.

Do pobrania: PDFuchwala 211-2017.pdf (97,26KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg