Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie  Nr WG.0050.29.2017

Wójta Gminy Lubsza

z dnia 03.03.2017

 

w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2017/2018 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  oraz  postępowania uzupełniającego do publicznych   przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Lubsza 

 

 

Na  podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446,zm.Dz.U. z 2016r. poz. 1579)   oraz na podstawie art. 204 ust. 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia  2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60) zarządzam, co  następuje:

§ 1

1. Ustalam dla  roku  szkolnego 2017/2018 harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz  postępowania uzupełniającego  do  publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Lubsza  określony  załącznikiem  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Podaję do publicznej wiadomości  kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu  uzupełniającym oraz  dokumenty niezbędne do      potwierdzenia tych kryteriów,  a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne    kryteria określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

   Wykonanie zarządzenia powierza  się  inspektorowi ds. oświaty.

 § 3

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Lubsza

 

 

    Załącznik nr 1

              do Zarządzenia Nr  WG.0050.29.2017

                                                                                                                                 z dnia  03.03.2017r.

 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubsza.

 

 

Lp.

ELEMENT PROCEDURY WSTĘPNEJ

TERMIN

1.

Upublicznienie   kryteriów  naboru i harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do  gminnych przedszkoli

do 13 marca 2017r.

2.

Przyjęcie  deklaracji o chęci  pozostania dzieci w przedszkolu

do  20  marca  2017r.

w godzinach pracy przedszkola

3.

ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA REKEUTACYJNEGO

21 marca   2017r.

 

 

POSTĘPOWANIE  REKRUTACYJNE

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do  przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez  kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 21 marca   2017r.

do 28 marca  2017r.

w godzinach pracy przedszkola

 

od 24 kwietnia 2017r.

do 04 maja 2017r.

w godzinach pracy przedszkola

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnienie prze kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez  przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150   ustawy z dnia 14 grudnia  2016r. Prawo Oświatowe.

 

 

od  29 marca   2017r.

do godz. 15,00

 

 

do 18 maja 2017r.

do godz. 15,00

 

7.

Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję rekrutacyjną  listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

06 kwietnia 2017.

do godz. 15,00

 

 

25 maja 2017r.

do godz. 15,00

8.

Potwierdzenie przez rodzica  kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia

 

od 07 kwietnia 2017r.

 do  14 kwietnia 2017r.

w godzinach pracy  przedszkola

 

 

 

do 31  maja  2017r.

w godzinach pracy przedszkola

9.

 Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję rekrutacyjną  listy  kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

 

 

19 kwietnia 2017r.

do godz. 12,00

 

07 czerwca   2017r.

do godziny 12,00

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

LP.

ELEMENT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Termin procedury odwoławczej  postępowania rekrutacyjnego

1.

Możliwość składania do  Komisji – przez rodziców/opiekunów prawnych – wniosków o pisemne uzasadnienie nieprzyjęcia  dziecka  do  przedszkola

do 7 dni od  podania  do  publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2.

 Przekazanie uzasadnień  Komisji do  decyzji odmownych

 do 5 dni od  dnia złożenia wniosku o sporządzeniu uzasadnienia odmowy przyjęcia

3.

  Możliwość składania przez rodziców/opiekunów prawnych ( do  dyrektora  przedszkola)  odwołania  od  odmownych rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej  ( po  zapoznaniu  się z uzasadnieniem)

do  7 dni od  dnia  otrzymania   uzasadnienia  Komisji Rekrutacyjnej

 

4.

Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie  przez  Dyrektora Przedszkola  odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Poinformowanie pisemne  (list polecony  za potwierdzeniem odbioru) rodziców /opiekunów  prawnych  o wyniku odwołania od rozstrzygnięcia Komisji  Rekrutacyjnej.

 

do 7 dni od   daty otrzymania odwołania

5.

Skarga do Sądu Administracyjnego na  rozstrzygnięcie dyrektora   

termin  podany w  rozstrzygnięciu ( decyzji)  dyrektora

 

 

                                                                                                                     Załącznik nr 2

 do Zarządzenia Nr WG.00540.29.2017

z dnia 03.03.2017r.

 

 

Kryteria brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych do  uzyskania za poszczególne kryteria oraz  zasady  naboru .

 

 

1.Rekrutacja przeprowadzana jest na  podstawie  art. 204 ust. 1 pkt. 1 i ust 2 i  ustawy z dnia 14 grudnia  2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  oświatowe ( Dz.U. z  2017r.  poz. 60) .
2. Postępowanie  rekrutacyjne do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Lubsza przeprowadza  się co  roku na  kolejny rok szkolny  na  wolne  miejsca.

3. Dzieci przyjmuje  się  do publicznego  przedszkola, po przeprowadzeniu postępowania  rekrutacyjnego.

4. O przyjęciu dziecka  do publicznego  przedszkola, w  trakcie  roku  szkolnego, decyduje  dyrektor.

5. Wzory dokumentów  związanych  z  rekrutacją przygotowuje i podaje  do  publicznej   wiadomości    Dyrektor danego  przedszkola.

6. Rodzic /opiekun prawny w  odpowiedzi  na niniejsze  Zarządzenie  składa wniosek  (wraz  dokumentami  potwierdzającymi  spełnienie kryteriów )  o przyjęcie  dziecka  do przedszkola.

7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie  kryteriów oraz  w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach , Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując  Wniosek , nie  uwzględnia danego kryterium.

8. Przepisy rekrutacji stosuje  się także do  dzieci mających  orzeczenie  o potrzebie kształcenia   specjalnego.

9.  Do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmuje  się kandydatów zamieszkałych na obszarze  Gminy Lubsza.

10.  W przypadku większej liczby  kandydatów zamieszkałych  na obszarze Gminy Lubsza, niż liczba wolnych  miejsc w przedszkolu / oddziale  przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są  pod  uwagę łącznie kryteria tzw. ustawowe :

1) wielodzietność  rodziny kandydata ( rodzina  wychowuje troje i więcej dzieci) ;               

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7) objęcie  kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione kryteria maję jednakową wartość.

 

11. Dokumenty niezbędne do potwierdzania  kryteriów  I etapu rekrutacyjnego :

1) orzeczenie  o potrzebie kształcenia  specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016. poz.  1336  z późn. zm.) ;

2) prawomocny  wyrok sądu  rodzinnego orzekający rozwód lub  separację  lub  akt  zgonu oraz  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz  niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

3) dokument poświadczający  objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie w ustawą z dnia  25 lipca   2014r.   o wspieraniu   rodziny i systemie  pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2014r. poz.  1188 z późn. zm.);

   4) oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata.

 

12. W przypadku równorzędnych  wyników uzyskanych na  pierwszym etapie  postępowania rekrutacyjnego lub  jeżeli  po zakończeniu tego  etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza  się drugi  etap  postępowania  rekrutacyjnego na podstawie kryteriów określonych  w uchwale przez  organ prowadzący   tzw. „ kryteriów gminnych”,  kryteria mają zróżnicowaną  wartość:

 

1) przedszkole wskazane we  wniosku jest najbliżej  położonym przedszkolem od miejsca  zamieszkania dziecka/miejsca pracy  jednego  z rodziców ( 30 pkt) –  należy przedłożyć oświadczenie rodziców  o miejscu zamieszkania dziecka/dokument potwierdzający miejsce  pracy rodzica ( jeżeli informacja ta nie została zawarta  w dokumencie poświadczającym  zatrudnienie/studiowanie);

2) dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego -( 45 pkt), należy   przedłożyć oświadczenie rodziców  kandydata;

3) dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub pobierających  naukę w systemie dziennym, przy czym kryterium to stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko- (20 pkt) , należy przedłożyć  odpowiednio zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,  oświadczenie o prowadzeniu pozarolniczej działalności  gospodarczej oraz poświadczenie rozliczania  się  z Urzędem Skarbowym, zaświadczenie  z urzędu gminy o posiadaniu  gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z uczelni potwierdzające  naukę w systemie dziennym;

4) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie kontynuowało w tym samym przedszkolu edukację przedszkolną -( 8 pkt.), należy przedłożyć oświadczenie rodziców  kandydata.

13. Kandydaci  zamieszkali poza obszarem  Gminy Lubsza mogą być przyjęci do przedszkola prowadzonego  przez  gminę , jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego i zapewnieniu miejsc dla wszystkich  kandydatów zamieszkałych na   terenie gminy, przedszkole  nadal dysponuje wolnymi miejscami.

14. W przypadku  większej  liczby kandydatów  zamieszkałych poza  obszarem Gminy Lubsza przeprowadza  się postępowanie rekrutacyjne według  zasad ogólnych.

 

Do pobrania: PDFuchwala 210-2017.pdf (147,83KB)

 

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg