Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r. o godz. 12.00, która odbędzie się w Domu Ludowym w Lubszy  z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Gminy Lubsza Nr XXVIII/2016 z dnia  26.01.2017r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2017;
 2. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu (radiowozu) dla Komendy Powiatowej Policji w Brzeg;
 3. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 4.  określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubsza, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz przyznania punktów dla poszczególnych kryteriów,
 5. określenia kryteriów naboru  do klas pierwszych szkół podstawowych sla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsza, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów,
 6. określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i trenerów, za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza,
 7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
 8. uchylenia Uchwały Nr XXVII/198/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r.. zmieniająca uchwałę  Nr XIV/100/2011 Rady  Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie  opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  prowadzonych przez Gminę Lubsza,
 9. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Lubsza za 2016 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad.  

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

mgr Jan Minosora

                                            

                                       

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg