Polecamy

Informacja

Schowek01.jpeg

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczyna realizację projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci”  w ramach Działania 7.6. Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem nowego projektu  jest wsparcie dla 100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3  z terenu województwa opolskiego, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą  uniemożliwiającą  im powrót do aktywności  jest konieczność opieki nad małym dzieckiem.

Z projektu skorzystać będą mogli rodzice/opiekunowie  prawni:

  • którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę,
  • które zatrudnione są na czas określony,
  • pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

W ramach projektu  możliwe będzie finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem za okres do 12 miesięcy w formie:

  • pokrycia kosztu utrzymania miejsca z żłobku/ klubie dziecięcym dla dziecka uczestnika projektu.
  • sfinansowania kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka uczestnika projektu.

Rekrutacją uczestników zajmie się Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, finansowanie kosztów następować będzie na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy WUP Opole, Gminą Lubsza oraz uczestnikiem projektu.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z biurem projektu 77 44 17 471 lub  77 44 17 052. Szczegóły na stronie: http://wupopole.praca.gov.pl/opolskie-dla-rodzicow

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg