Polecamy

Obwieszczenie

 

Lubsza, dnia 30.12.2016r.

OŚ.602.2.2016

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że Rada Gminy Lubsza Uchwałą Nr XXVII/197/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. przyjęła do wdrożenia ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza”

Z treścią ww. dokumentu, prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16; 49-313 Lubsza
w pokój nr 12 w godzinach urzędowania.

            Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 6 i 7 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały dane o przyjętym dokumencie.  

PDFPGN_Lubsza.pdf (931,49KB)

PDFPrognoza_PGN_Lubsza.pdf (962,23KB)

PDFPodsumowanie i uzasadnienie.pdf (480,35KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg