Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z Sesji Rady Gminy Lubsza Nr XV/2015 z dnia 19.11.2015r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja nt. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020
 6. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 7. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 8.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji
 9. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmian budżetu na rok  2015,
 2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 3. uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok:

a)  przedstawienie projektu uchwały przez Wójta Gminy,

b)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

c)  odczytanie projektu uchwały budżetowej

d)   przedstawienie stanowisk komisji stałych;

e)  odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej;

f)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

g)  głosowanie nad projektem uchwały,

 1. określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 2. określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsza, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 3. określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych,
 4. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubsza na rok 2016,
 5. uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lubsza na 2016 rok,
 6. przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubsza”,
 7. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubsza na lata 2016 – 2020.
 8. ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom,
 1. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Lubsza oraz Komisji Rady Gminy Lubsza.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Jan Minosora

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg