Polecamy

Zarządzenie

Zarządzenie Nr WG.0050.147.2016

Wójta Gminy Lubsza

z dnia 24 listopada 2016 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Lubsza w roku 2016.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r., poz. 446, poz. 1579), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 oraz  art.48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1793) zarządzam co następuje:

 

§1.

Po zapoznaniu się z opinia komisji konkursowej do oceny ofert dokonuję rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2016 ogłoszonego Zarządzeniem Nr WG.0050.137.2016 Wójta Gminy Lubsza z dnia 4 listopada 2016r.

 

WYBRANA OFERTA

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO

NAZWA OFERENTA

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI

 

 

Realizacja Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2016

 

Nepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” s.c. Sokół Czesław Salij Andrzej

 

 

10.000 zł

 

§2.

  1. Środki o których mowa w §1 , określone zostały w Budżecie Gminy Lubsza na 2016r przyjętym Uchwałą Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 23czerwca 2016r., w paragrafie 85195.
  2. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie przez oferenta umowy na realizację zadania.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Lubsza www.lubsza.ug.gov.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy.

 

 

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg