Polecamy

Zarządzenie

Zarządzenie Nr WG.0050.146.2016

Wójta Gminy Lubsza

z dnia 21 listopada 2016 roku

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny w ramach otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Lubsza w roku 2016.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r poz. 446, poz.1579), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 oraz  art.48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793) zarządzam co następuje:

 

 

§1.

 

Powołuję komisję konkursową do oceny ofert w ramach otwartego konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2016 ogłoszonego Zarządzeniem Nr WG.0050.137.2016 Wójta Gminy Lubsza z dnia 4 listopada 2016r, w następującym składzie:

 

  1. Agnieszka Pachurka     Kierownik USC        Przewodnicząca Komisji
  2. Jolanta Dycfeld             podinspektor ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej                                             Członek
  3. Grażyna Ładnowska     inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych                                                                        Członek

 

 

§2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Lubsza www.lubsza.ug.gov.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy.

 

 

 

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg