Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT GMINY LUBSZA  

ogłasza: nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy.

1.      Położenie nieruchomości: Nowe Kolnie

2.      Opis nieruchomości    przedmiotem przetargu jest: - działka nr 200 o pow. 0,1900 ha, rodzaj użytku: LsIV, niezabudowana, zadrzewiona, dostęp do działki dogodny z drogi publicznej.  Teren płaski, kształt trójkątny. Uzbrojenie terenu : brak. Grunt położony w sąsiedztwie terenów niezabudowanych, leśnych. Działka porośnięta drzewostanem – robina akacjowa (samosiejki) w wieku ok. 15 lat. Działka zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020820/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią. Forma zbycia – sprzedaż na własność.

3.      Tryb zbycia – nieograniczony przetarg ustny.

4.      Cena wywoławcza: 2 500,-zł .

5.      Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013 działka nr 200 położona jest na terenie lasów oznaczonym symbolem ZL.

6.      Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2015r. o godz.10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

7.      Warunki udziału w przetargu – w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy Lubsza prowadzone przez BS Oława, w takim terminie aby w dniu 23.11.2015r. było odnotowane na koncie gminy. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub - aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ - pełnomocnictwo -nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.

8.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto. Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9.      Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.  

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 15.10.2015r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.tensoft.pl. Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 15.10.2015r. oraz na t.o. miejscowości Nowe Kolnie, w Panoramie zamieszcza się wyciąg z ogłoszenia o przetargu. Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek 7,00 – 14,00.    

Lubsza, dnia 15.10.2015 r.        

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg