Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza: rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność gminy.

  1. Położenie nieruchomości:  Mąkoszyce
  2. Opis nieruchomości

 przedmiotem  przetargu jest: dz. nr  83/11 B-RIIIa, o pow. 0,0372ha ; nr 83/8 RIIIa  o  pow. 0,0826 ha; dz. nr 83/9 B- RIIIa  o pow. 0,0570 ha.

Działka nr 83/8 niezabudowana, dz. nr 83/11 zabudowaną, dz. nr 83/9 niezabudowana we współwłasności , stanowiąca podwórze. Dz. Nr 83/9 i 83/11 położone w obrębie zabudowy przy ul. Kolejowej 8. Dz. nr 83/11 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. zam.120 m2 i gospodarczym o pow. 137m2 pod jednym dachem. Część mieszkalna znajduje się we frontowej cz. budynku i łączy się z częścią gospodarczą. Obiekt parterowy z poddaszem nieużytkowym. Budynek nie jest użytkowany. Ściany murowane, stropy drewniane, dach dwuspadowy kryty dachówką, instalacji wewnętrznych – brak. Stan techniczny zły. Budynek kwalifikuje się do remontu kapitalnego lub do rozbiórki. Konfiguracja  terenu płaska, dojazd dogodny z ulicy  o nawierzchni asfaltowej . Dostęp do nieruchomości  ze wspólnej działki nr 83/9 stanowiącej podwórze.   Działka nr 83/8 niezabudowana. Nie posiada dostępu do drogi publicznej, dostęp przez wspólne podwórze dz. nr 83/9, kształt nieregularny. Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną: wod-kan, energię elektryczną znajduje się  w ulicy Kolejowej. Z uwagi na brak dostępu do drogi działki nr 83/8, sprzedaż nastąpi na rzecz jednego nabywcy.

W Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzone są księgi wieczyste nr  OP1B/00046923/2dla dz. nr 83/11; 83/8 ; OP1B/00001397/8 dla dz. nr 83/9.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia – sprzedaż na własność dz. Nr 83/8 i nr 83/11 i na współwłasność w udziale ½ dz. 83/9.

  1. Tryb zbycia –rokowania po  drugim  nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym.

- Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 23.06.2015r. zakończył się wynikiem negatywnym.

- Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 02.09.2015r.

  1. Cena wywoławcza: 60 000,00,-zł plus należny podatek VAT.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, działki  nr 83/8; 83/9; 83/11 w Mąkoszycach położone są na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 8.3. MZMJ.

  1. Warunki udziału w rokowaniach:

w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   

- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr 51  9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu   30.10.2015r. r. była odnotowana na koncie gminy.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania –  Mąkoszyce”  do dnia  30.10.2015r. do godz. 14,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

Warunki dodatkowe  rokowań:

1)  przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

2) sposobem zapłaty,

a) zapłata jednorazowa przed zawarciem umowy,

b) cena sprzedaży może zostać rozłożona na raty

- pierwsza wpłata w wysokości co najmniej 20% ceny sprzedaży, pozostała należność może zostać rozłożona na raty na okres do 5-ciu lat,

- niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP,

-  zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia  z innymi niż podane wyżej warunkami nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ 

- pełnomocnictwo.

Miejsce i termin rokowań –  rokowania przeprowadzone zostaną w dniu  w dniu  05.11.2015r o godz. 11,30 w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej.

Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostanie zaliczona w poczet  ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Osoba, która wygra rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w rokowaniach  w takim terminie, aby w dniu zawarcia umowy, wpłata  została odnotowana na koncie  Gminy Lubsza.

Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 

Lubsza, dnia 24.09.2015r.

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg