Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie Nr WG.0050.137.2016

Wójta Gminy Lubsza

z dnia 4 listopada 2016 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Lubsza w roku 2016.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1 oraz  art.48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793), art. 114 ust.1 pkt 1 oraz art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2016.

§2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Lubsza www.lubsza.ug.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy.

 

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

 

Do pobrania: DOCXZarządzenie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.docx (31,76KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg