Polecamy

Zaproszenie

  Lubsza, dnia 04.11.2016r.

Nr  ZP.zo.271.6.2016

                                                                                                 

 ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  prowadzonym  z zastosowaniem  art. 4 pkt .8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) i ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1020), w trybie „zapytania ofertowego”

 

  1. Zamawiający : Gmina Lubsza z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lubszy,  49-313 Lubsza, ul.  Brzeska 16, tel / fax :  077 411 86 30, e.mail : lubsza@lubsza.ug.gov.pl

 

zaprasza Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie  usługi dotyczącej :

 opracowania  dokumentu pn. „Analiza efektywności kosztowej”  dla zadania „Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice”. .

2.   Opracowanie powinno zostać przeprowadzone wg schematu:

I. Część kosztowa (określenie kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizację danego wariantu, możliwego czasu eksploatacji danego wariantu, kosztów eksploatacyjnych poniesionych w każdym roku eksploatacji – konserwacja, obsługa, energia, usługi zewnętrzne, wynagrodzenia, kosztów amortyzacji urządzeń i budowli operacji, zdyskontowanie tych kosztów w celu ustalenia bieżącej ich wartości, przeliczenie tych kosztów na jednostkę – produkcja ścieków/woda).

II. Część przychodowa (określenie wielkości produkcji ścieków/dostarczanej wody – ilość jednostek dla każdego roku eksploatacji – planowana, stawki za jednostkową usługę w każdym roku eksploatacji – planowanej, zdyskontowanie przychodów).

III. Przyrównanie kosztów z przychodami (osobno dla każdego wariantu osiągnięcia celu przeprowadzone w horyzoncie czasowym odpowiadającym najdłuższemu czasowi eksploatacji danego wariantu).

3.   Pożądany termin wykonania zamówienia: do 14.11.2016r.

4.   Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Lubszy przy ul. Brzeskiej 16,  w sekretariacie pok. nr 2 na parterze lub przesłać  pocztą lub e-mailem na adres: lubsza@lubsza.ug.gov.pl, w terminie do dnia  08.11.2016r. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam  lub jako partner konsorcjum.

5. Warunki udziału w postępowaniu: wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich  trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 podobnych opracowań i dostarczyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.

6.   Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

7.   Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryterium cena 100%.

8.   O wyborze oferty najkorzystniejszej (najtańszej) Zamawiający poinformuje na stronie internetowej bip.lubsza.ug.gov.pl 

9.  Z wybranym Wykonawcą, w terminie ustalonym  telefonicznie lub e-mailem, zostanie zawarta umowa na piśmie. Wybrany Wykonawca, przed  zawarciem  umowy musi dostarczyć następujące dokumenty:

1/ oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dot. przesłanek wykluczenia z postępowania;

2/ odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, e celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp. 

10.  Dodatkowych  informacji i wyjaśnień udziela pracownik Urzędu Gminy w Lubszy: Karina Ciszewska, tel. 77 411 86 30 wewn. 125

 

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg