Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT   GMINY  LUBSZA

 

ogłasza rokowania po drugim  nieograniczonym przetargu  ustnym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż  lokali usługowych .

 

Położenie nieruchomości – lokale usytuowane w budynku nr 121 w Szydłowicach.

Opis nieruchomości: Nieruchomość obejmująca budynek nr 121 na dz. nr 353/3 usytuowana w obrębie istniejącej zabudowy w centrum wsi. Teren płaski. Dojazd dogodny z drogi głównej o nawierzchni asfaltowej. Działka  w kształcie zbliżonym do trapezu, zabudowana budynkiem usługowym zawierającym 3 lokale.

Media: energia elektryczna, woda z wodociągu wiejskiego, ścieki odprowadzane do zewnętrznej instalacji ściekowej, ogrzewanie c.o. ze wspólnej kotłowni na olej opałowy.

Budynek składa się z dwóch połączonych brył o różnej wysokości, z których każda pokryta jest osobnym dachem.

W niższej części znajduje się lokal nr 1dwupoziomowy. Z osobnym wejściem. Jest to budynek parterowy, podpiwniczony  z poddaszem użytkowym. Ściany  murowane z cegły, ze stropem i dachem drewnianym krytym blachą.

Wyższa część budynku z dachem płaskim dwuspadowym o niewielkim nachyleniu, nie jest podpiwniczona, posiada dwie kondygnacje nadziemne i osobne wejście w ścianie frontowej.

W tej części znajdują się dwa lokale usługowe nr 2 i 3.

Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym i średnim standardzie wykończenia. Ściany budynku nie są zawilgocone. Brak widocznych ugięć lub wykrzywień.

Budynek powstał przed 1939 rokiem. Budynek (lokale) nie posiada charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Brzegu nr OP1B/00020788/5.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, działka nr 353/3  położona jest na terenie usług oświatowych.

Nieruchomość (lokale) nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

Forma zbycia: sprzedaż na własność.

Tryb zbycia: rokowania po drugich przetargach ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym.

Pierwsze przetargi przeprowadzone zostały w dniu 29.04.2015r.

Drugie przetargi przeprowadzone zostały w dniu 15.06.2015r.

Opis lokalu nr 1

Lokal dwupoziomowy, położony na parterze i poddaszu budynku. Posiada niezależne wejście z zewnątrz. Ostatni sposób użytkowania : szkoła wiejska. Lokal składa się na parterze z 5 pomieszczeń, 2 korytarzy i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu na parterze wynosi 97,77 m2.  Na poddaszu znajdują się: 2 pomieszczenia, korytarz i łazienka.  

Powierzchnia użytkowa lokalu na poddaszu wynosi: 20,26 m2.
Do lokalu przynależą pomieszczenia przynależne: 2 strychy  o powierzchni 30,24 m2 i 6,92 m2.

Sprzedaż lokalu z jednoczesną sprzedażą udziału  w  częściach wspólnych budynku i gruntu 0,596części.

Lokal wyposażony w wewnętrzne urządzenia: instalacja kanalizacyjna, wodociągowa, elektryczna, ogrzewanie c.o.  ze wspólnej kotłowni na olej opałowy.

Opis lokalu  nr 2

położony jest na parterze, składa się z jednego pomieszczenia w kształcie prostokąta o powierzchni użytkowej  50,69 m2. Brak pomieszczenia wc. Brak pomieszczeń przynależnych. Wykończenie lokalu: płyty kartonowo-gipsowe, na podłodze wykładzina PCV, stolarka okienna PCV, grzejniki stalowe płytowe.

Sprzedaż lokalu z jednoczesną sprzedażą udziału w częściach  wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 0,195części.

Lokal wyposażony w wewnętrzne urządzenia: instalacja kanalizacyjna, wodociągowa, elektryczna, ogrzewanie c.o.  ze wspólnej kotłowni na olej opałowy.

Lokal nr 3

Położony jest na piętrze , składa się z jednego pomieszczenia w kształcie prostokąta o powierzchni użytkowej 49,26 m2 oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego, położonego na tym samym piętrze o powierzchni 5,21 m2. Brak pomieszczenia wc. Wykończenie lokalu: na ścianach płyty kartonowo-gipsowe, na podłodze deski, stolarka okienna drewniana, grzejniki stalowe, płytowe. Dostęp do pomieszczenia dobry ze wspólnego korytarza.

Sprzedaż lokalu z jednoczesną sprzedażą udziału w częściach  wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 0,209części.

Lokal wyposażony w wewnętrzne urządzenia: instalacja kanalizacyjna, wodociągowa, elektryczna, ogrzewanie c.o.  ze wspólnej kotłowni na olej opałowy.

Cena wywoławcza:

-  lokal nr 1  wraz ze sprzedażą udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku  ustalona została na kwotę:  149 000,00 zł.

-  lokal nr 2  wraz ze sprzedażą udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku  ustalona została na kwotę:    70 500,00 zł.

-  lokal nr 3  wraz ze sprzedażą udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku  ustalona została na kwotę:    27 750,00 zł.

 

  1. Warunki udziału w rokowaniach:

w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   

- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr 51  9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu   27.08.2015r. r. była odnotowana na koncie gminy (oddzielnie dla każdego lokalu).

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania –  Szydłowice lokal nr……”  do dnia  27.08.2015r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2 (oddzielnie dla każdego lokalu).

Warunki dodatkowe  rokowań:

1)  przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

2) sposobem zapłaty,

a) zapłata jednorazowa przed zawarciem umowy,

b) cena sprzedaży może zostać rozłożona na raty

- pierwsza wpłata w wysokości co najmniej 30% ceny sprzedaży, pozostała należność może zostać rozłożona na raty na okres do 5-ciu lat,

- niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP,

-  zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia  z innymi niż podane wyżej warunkami nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ 

- pełnomocnictwo.

Miejsce i termin rokowań –  rokowania przeprowadzone zostaną w dniu  w dniu  01.09.2015r w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

- godz. 10,00  -  lokal nr 1

- godz. 10,30  -  lokal nr 2

- godz. 11,00  -  lokal nr 3

 

Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej.

Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostanie zaliczona w poczet

 ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie

zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później

niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub

zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Osoba, która wygra rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w rokowaniach  w takim terminie, aby w dniu zawarcia umowy, wpłata  została odnotowana na koncie  Gminy Lubsza.

Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 

Lubsza, dnia 21.07.2015r.

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg