Polecamy

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

      Lubsza, 09.07.2015r.      

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza  

 

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza na rok 2015.  

Informuję, że na ogłoszony przez Wójta Gminy Lubsza otwarty konkurs ofert z dnia 20.05.2015r., na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w okresie od 01.07.2015r. do 15.12.2015r., zostały złożone dwie oferty przez :  1) Gminne Zrzeszenia „ Ludowe Zespoły Sportowe” w Lubszy pod nazwą   „Football - gra dla ciała i dla ducha”, 2) Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” w Dobrzyniu pod nazwą „Z piłką nożną  na ty”.  

Oferta złożona przez   Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Lubszy na realizację zadania publicznego, tytuł zadania: „ Football - gra dla ciała i dla ducha” w okresie od 01.07.2015 do 15.12.2015r. nie przeszła oceny formalnej, której to oceny dokonała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr WG.0050.105.2015 Wójta Gminy z dnia 02.06.2015r. do opiniowania złożonych ofert w konkursie otwartym ogłoszonym przez Wójta Gminy Lubsza w dniu 20.05.2015r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza na rok 2015 i tym samym oferta została przez Komisję odrzucona.        

Oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” w Dobrzyniu pod nazwą „Z piłką nożną na ty” spełniła kryteria określone w art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118). W ocenie Komisji Konkursowej   Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” w Dobrzyniu nie posiada doświadczenia w realizacji zadań we współpracy z administracją publiczną, posiada natomiast   możliwości zarówno prawne, organizacyjne jak i merytoryczne do wsparcia przez Gminę realizacji zadania objętego ofertą .

Kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne gwarantują poprawną   jego realizację.   Koszt realizacji zadania wykazany przez oferenta zamkną się kwotą 41 452,12 zł, z czego środki finansowe własne oferenta stanowią kwotę 500,00 zł oraz wkład osobowy pracy społecznej członków  wyceniony na kwotę 8 954,12 zł. i środki finansowe z dotacji w wysokości 32 000,00zł. W ocenie organu ogłaszającego konkurs wysokość środków   dotacji zawarta w ofercie w kwocie 32 000,00 zł na wsparcie realizacji zadania jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do celu realizacji zadania, wsparcie może nastąpić do kwoty 12 000,00 zł.

Wysokość przeznaczonych środków z dotacji na realizację zadania nastąpi na zasadzie dofinansowania kosztów realizacji zadania, w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminę a oferentem do kwoty 12 000,00 zł. po wcześniejszym dokonaniu przez oferenta korekty w kosztorysie realizacji zadania.

Oferent nie jest zobligowany do przyjęcia nowych warunków,  wówczas pomiędzy Gminę a oferentem nie nastąpi nawiązane umowy na realizację zadania.      

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Lubszy oraz na stronie internetowej, bip.lubsza.tensoft.pl .  

 

Wójt Gminy Lubsza

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg