Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza: :  rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

  1. Położenie nieruchomości:  Dobrzyń
  2. Opis nieruchomości :     przedmiotem  przetargu jest działka nr 298/10  o pow. 0,1043 ha,

rodzaj użytków  RIVa-0,0571ha, PsIV- 0,0472 ha  niezabudowana, dostęp do działki  z drogi gminnej gruntowej nr dz. 307. Teren płaski, kształt wydłużony prostokąt. Uzbrojenie terenu :  brak. W sąsiedztwie działki znajdują się tereny niezabudowane o charakterze rolnym w dalszym  zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna.

Działka  zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020872/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

  1. Tryb zbycia –  rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym.
  2. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 09.08.216r.
  3. Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 04.10.2016r.
  4. Cena wywoławcza: 2 900,-zł . (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych)
  5. Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym

uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XII/76/2015 z dnia 16.07.2015  działka nr 298/10  położona jest  na terenie gruntów upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy oznaczonym symbolem RP.

  1. Warunki udziału w rokowaniach:

w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   

- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr 51  9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu 25.11.2016r. była odnotowana na koncie gminy. W dowodzie wpłaty zaliczki należy podać imię, nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy  zgłaszającego swoje uczestnictwo w rokowaniach oraz nr i położenie działki.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania – Dobrzyń dz. nr 298/10”  do dnia  25.11.2016r. do godz. 14,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

Warunki dodatkowe  rokowań:

-  przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

- sposobem zapłaty,

- zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia  z innymi niż podane wyżej warunkami nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań  lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ 

- pełnomocnictwo.

Miejsce i termin rokowań –  rokowania przeprowadzone zostaną w dniu  w dniu  29.11.2016r. o godz.10,00 w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej.

Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostanie zaliczona w poczet

 ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie

zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później

niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub

zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Osoba, która wygra rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w rokowaniach 

w takim terminie, aby w dniu zawarcia umowy, wpłata  została odnotowana na koncie  Gminy

Lubsza. Nabywca nieruchomości dokona we własnym zakresie i na własny koszt okazanie granic, natomiast sprzedający tj. Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione  przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu.

Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

Ogłoszenie o rokowaniach ukazało się w dniu 21.10.2016r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 21.10.2016r. oraz na t. o. miejscowości  Dobrzyń.

Szczegółowych informacji o rokowaniach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 

Lubsza, dnia 21.10.2016r.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg