Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji  (tj. Dz.U. z 2016r.poz. 239 z późn. zm.) na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz.U. z  2016 r. poz. 446 z późn. zm.) ,  w związku z § 1 ust.1 pkt. 1- 7  Uchwały Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r.  w sprawie  określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów  aktów   prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.)

Do pobrania: PDFZarzadzenie Wójt Gminy Lubsza.pdf (711,70KB)

 

W dniu 09.11.2016 r. dodano: PDFZarządzenie w spr. informacji o wynikach konsultacji.pdf (735,21KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg