Polecamy

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 17.10.2016r.

OŚ.602.2.2016

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej  dla Gminy Lubsza

 

Na podstawie art. 39 ust.1 i 2, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 353) Wójt Gminy Lubsza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów:

- projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza

- prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy w Lubszy, pok. 12 (w godzinach pracy Urzędu) w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia oraz na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Wnioski i uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa jest Wójt Gminy Lubsza.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubszy oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy.

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Lubsza

 

Załączniki:

PDFPGN_Lubsza.pdf (928,83KB)

PDFPrognoza_PGN_Lubsza.pdf (977,13KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg