Polecamy

Zaproszenie

Z A P R O S Z E N I E

Gmina Lubsza zaprasza zainteresowane banki obsługą budżetu gminy wraz z rachunkami pomocniczymi oraz rachunkami wszystkich jednostek organizacyjnych gminy do składania stosownych ofert. W składanej ofercie należy wyszczególnić wszystkie koszty związane z obsługą prowadzonych rachunków, wysokość oprocentowania środków na nich zgromadzonych oraz udostępnieniem programu umożliwiającego wykonywanie przelewów elektronicznie. Jednocześnie informujemy, że wszystkie płatności wykonywane przez Gminę Lubsza dotychczas odbywały się elektronicznie, z wyjątkiem przeksięgowań środków na koniec roku, które wynikają z konieczności zerowania sald na rachunkach bankowych lub przekazania odsetek naliczonych na koniec roku od środków na rachunek budżetu.                 W związku z powyższym dotychczas nie były ponoszone koszty związane z obsługą  i prowadzeniem rachunków bankowych.

Podpisanie umowy na obsługę bankową Gminy Lubsza warunkowane jest prowadzeniem punktu kasowego w miejscowości Lubsza oraz nie pobierania prowizji od wszystkich wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki bankowe objęte składana ofertą.

Oferty należy składać do Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza w terminie do 20.11.2016 r.

 

Lubsza 20.09.2016 r.

 Wójt Gminy

 Bogusław Gąsiorowski

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg