Polecamy

Realizowane projekty

 • Program Moje Boisko-Orlik 2012

  orlik2012_logo.jpeg
   

  W ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” Gmina Lubsza realizuje na terenie Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach projekt budowy kompleksu sportowego, który składał się będzie z boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej, budynku sanitarno-szatniowego. Kompleks będzie oświetlony, a także wybudowane zostaną chodniki i dojazd.
  21-09-2012
 • 23-04-2015
 • Budowa świetlicy w Szydłowicach

  Gmina Lubsza otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 500 000 zł do zadania pod nazwą „Budowa świetlicy w Szydłowicach”. W dniu 29.09.2011r. Wójt Gminy Bogusław Gąsiorowski podpisał z Samorządem Województwa Opolskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planuje się, że świetlica w Szydłowicach wybudowana zostanie do końca 2012r

  04-10-2011
 • baner.jpeg

  Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej

  Powiat Opolski

  w partnerstwie z : Gminą Branice, Gminą Cisek, Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Głogówek, Gminą Głubczyce, Gminą Głuchołazy, Gminą Kłodawa, Gminą Lubsza, Gminą Olszanka, Gminą Polska Cerekiew, Gminą Popielów, Gminą Prudnik, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Prudnickim oraz Powiatem Złotoryjskim

   realizuje

  w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania
  w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   „Człowiek – najlepsza inwestycja”

   projekt pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej”

  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

  28-12-2014
 • Inwestujemy w Twoją przyszłość

  Schowek01.jpeg
   
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2007 – 2013
  „Inwestujemy w Twoją przyszłość”
   
  Gmina Lubsza przystąpiła do realizacji projektu nr RPOP.05.03.00-16-036/09-00
  pn. „Budowa domu ludowego we wsi Lubsza”. W dniu 03.10.2014r. została podpisana
  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego Umowa o dofinansowanie projektu
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
  2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  w ramach Osi  priorytetowej RPOP.05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe,
  Działania RPOP.05.03.00 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.
  Całkowita wartość projektu: 3.291.520,04 zł
  Wartość dofinansowania z EFRR: 1.882.412,62 zł
   
   
   

  29-01-2015
 • 23-04-2015
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg