Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza:  nieograniczony  przetarg ustny sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy.

 

  1. Położenie nieruchomości: Kościerzyce
  2. Opis nieruchomości

 przedmiotem przetargu  są:

 Nieruchomości gruntowe oznaczone jako: działka nr 190/3 o pow. 0,1116 ha,   190/6 o pow. 0,1125 ha; ark. m. 6. Działki wpisane do księgi wieczystej nr OP1B/00023882/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 190/3 niezabudowana, narożna, w kształcie prostokąta, teren płaski porośnięty trawą. Dostęp do działki dogodny bezpośrednio z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej.  Działka graniczy z droga powiatową z rowem, relacji Kościerzyce – Czepielowice. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji mieszkalnej. Uzbrojenie terenu :  wodociąg położony wzdłuż granicy z drogą powiatową, energia elektryczna dostępna na warunkach Tauron Dystrybucja SA., kanalizacji brak.

 Działka nr 190/6 niezabudowana, teren płaski w kształcie prostokąta, porośnięty trawą. Działka graniczy z drogą powiatową oznaczoną  nr dz.  112,  o nawierzchni asfaltowej z rowem, relacji  Kościerzyce – Czepielowice.  Dostęp do działki z drogi powiatowej na warunkach zarządcy drogi. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji mieszkalnej. Uzbrojenie terenu :  wodociąg położony wzdłuż granicy z drogą powiatową , energia elektryczna dostępna na warunkach Tauron Dystrybucja SA., kanalizacji brak.

Na nabywcy działki  ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi, uzyskaną we właściwym trybie.

3.Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLII/293/2013 z dnia 30.12.2013r.  oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XII/76/2015 z dnia 16.07.2015r. działki nr 190/3 i nr 190/6 położone są  na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 5.24. MJ.

4.Nieruchomości  nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są  przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

5. Forma zbycia – sprzedaż na własność.

6.Tryb zbycia –  nieograniczony przetarg ustny

7.Cena wywoławcza:

- działka nr  190/3 o pow. 0,1116 ha:              40 000,-zł.

- działka nr  190/6 o pow. 0,1125 ha:              40 000,-zł.

Do uzyskanych w wyniku rokowań  cen nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

8.Miejsce i termin przetargów – przetargi  odbędą  się w dniu  25.10.2016r. o godz.10,00 w

na zbycie działki nr 190/3, o godz. 10,45 na zbycie działki nr 190/6 w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

9.Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby

prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej - netto.  Z opisu wpłaty wadium ma wynikać za kogo jest wpłacone i na którą działkę.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr

 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława, w takim terminie aby w dniu 20.10.2016r. było odnotowane na koncie gminy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że

zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia  i nie wnoszą zastrzeżeń. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.

10.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatora przetargu,  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 16.09.2016r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 16.09.2016r. , w Panoramie ukaże się w dniu 21.09.2016 oraz przesyła się do sołectwa Kościerzyce .

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 

Lubsza, dnia 16.09.2016 r.

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg