Polecamy

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym

WÓJT GMINY LUBSZA  

 

ogłasza: nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy.

 

1.      Położenie nieruchomości: Nowy Świat

 

2.      Opis nieruchomości : Nieruchomości gruntowe oznaczone jako: działka nr 301/8 o pow. 0,1966 ha, działka nr 301/9 o pow. 0,2132 ha, działka nr 301/5 o pow. 0,1130 ha, ark. m. 1.

 

Sprzedaż działek nr 301/8; 301/9 na własność, sprzedaż działki nr 301/5 na współwłasność w udziale 1/6 dla nabywców działek przyległych. Działki wpisane do księgi wieczystej nr OP1B/00020813/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.  

 

Działka nr 301/8 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą, kształt regularny . Dostęp do działki z drogi gminnej dz. nr 124, nieutwardzonej poprzez grunt wydzielony na drogę wewnętrzną oznaczony nr dz. 301/5, sprzedawany na współwłasność dla nabywców działek przyległych. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji zagrodowo-mieszkaniowej i upraw polowych. Uzbrojenie terenu : woda dostępna na warunkach ZGK w Śmiechowicach, energia elektryczna dostępna na warunkach TAURON Sp. z o.o.

 

Działka nr 301/9 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą. Dostęp do działki z drogi gminnej dz. nr 124, nieutwardzonej poprzez drogę wewnętrzną gruntową dz. nr 128. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji zagrodowo-mieszkaniowej i upraw polowych. Uzbrojenie terenu : woda dostępna na warunkach ZGK w Śmiechowicach, energia elektryczna dostępna na warunkach TAURON Sp. z o.o. Działka nr 301/5 o pow. 0,1130 ha została wydzielona jako droga wewnętrzna dojazdowa do przylegających do niej działek przeznaczonych pod zabudowę. Sprzedaż na współwłasność w udziale 1/6 dla nabywcy działki nr 301/8. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą Rady Gminy nr XLII/293/2013 z 30.12.2013 działka nr 301/8, 301/5, 301/9 położone są na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 12.5 MZ. MJ. Działki nr 301/8, 301/9, 301/5 nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

 

Forma zbycia – działki nr 301/8, nr 301/9 sprzedaż na własność, działka nr 301/5 sprzedaż na współwłasność dla nabywcy działki nr 301/8 w udz. 1/6.

 

3.      Tryb zbycia – nieograniczony przetarg ustny. Cena wywoławcza: - działka nr 301/8 o pow. 0,1966 ha wraz ze sprzedażą na współwłasność udz. 1/6 w działce nr 301/5 ustalona została na kwotę: 54 000,- zł. (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) + VAT, - działka nr 301/9 o pow. 0,2132 ha ustalona została na kwotę:   53 000,- zł. (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) + VAT. Do uzyskanych w wyniku przetargu cen nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

 

4.      Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2015r. w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16: - godz. 10,00 - dz. nr 301/8 i udz. w dz. 301/5 - godz. 10,30 - dz. nr 301/9.

 

5.      Warunki udziału w przetargu – w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy Lubsza prowadzone przez BS Oława, w takim terminie aby w dniu 09.07.2015r. było odnotowane na koncie gminy. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne ( osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odpis CRDG) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem. Przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub - aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ - pełnomocnictwo -nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/. cudzoziemiec

 

6.      Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto. Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

7.      Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu, podwyższonej o należny podatek VAT przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy odnotowana była na koncie gminy. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.    

 

Lubsza, dnia 08.06.2015r.        

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg