Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT GMINY LUBSZA

 

ogłasza :   nieograniczony przetarg ustny  na sprzedaż  kontenera  mieszkalnego / typ szwedzki /

 

- kontener nr 85, 85a  o pow. 63,32 m2.

Kontener  zmontowany jest  z trzech modułów. 

W module środkowym usytuowano pokoje, w modułach skrajnych znajdują się pomieszczenia sanitarne

i aneksy kuchenne.

Kontener posiada dwa oddzielne wejścia. Konstrukcja nośna wykonana jest  ze stali walcowanej.

Obiekt  wyposażony jest  w instalacje : wody, elektryczną, kanalizacji.

Stan techniczny – zły.

Wysokość pomieszczeń 2,08 do 2,11 m  w związku z tym nie spełniają wymogów § 72 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  / Dz. U.z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm. /.

Cena wywoławcza :

- kontener nr 85, 85a –  2 000,- zł. brutto. (słownie: dwa tysiące złotych).                         

Przetarg  odbędzie  się  w dniu 11.06.2015 r.  w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, II piętro na sprzedaż kontenera mieszkalnego  o godz. 11,00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  osoby prawne, które wpłacą wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007 . Wadium płatne jest w pieniądzu w takim terminie aby w dniu  08.06.2015r. było odnotowane na koncie gminy.

Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości .

Przedstawiciele i pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /w przypadku spółek/ lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dotyczy przedsiębiorstw państwowych/,

- pełnomocnictwo,

- nr konta, na które należy zwrócić wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia kontenera. Uczestnik przetargu, który wygrał ma obowiązek w terminie 3-ch dni od dnia zamknięcia przetargu wpłacić cenę nabycia oraz przejąć kontener,  na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

W przypadku nie przystąpienia do przetargu ustnego żadnego z uczestników oraz nie dokonanie minimalnego postąpienia, wpłacone przez nich wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium przepada również jeżeli uczestnik który przetarg wygra będzie uchylał się od wpłacenia należności  i odbioru kontenera w w/w terminie. W takim przypadku Wójt Gminy może ponownie przeznaczyć kontener do sprzedaży.

Uczestnikom, którzy  nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone  nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu – na wskazane przez nich konto.

Wszelkie podatki, opłaty i koszty związane z demontażem, odbiorem i transportem kontenera,  ponosi nabywca.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu  bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

                                                                      

                                                                      

Lubsza, dnia  27.05.2015r.

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg