Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza:  trzecie rokowania po drugim  przetarg ustnym  nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

 

1.      Położenie nieruchomości: Kościerzyce

2.      Opis nieruchomości

 przedmiotem  rokowań  są:

 Nieruchomości gruntowe oznaczone jako: działka nr 190/3 o pow. 0,1116 ha, działka nr 190/5 o pow. 0,1122 ha,  190/6 o pow. 0,1125 ha; ark. m. 6. Działki wpisane do księgi wieczystej nr OP1B/00023882/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 190/3 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą. Dostęp do działki dogodny bezpośrednio z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej.  Działka graniczy z droga powiatową z rowem, relacji Kościerzyce – Czepielowice. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji mieszkalnej. Uzbrojenie terenu :  wodociąg położony wzdłuż granicy z drogą powiatową, energia elektryczna dostępna na warunkach Tauron Dystrybucja SA., kanalizacji brak.

Działka nr 190/5 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą.  Działka graniczy z drogą powiatową oznaczoną  nr dz.  112,  o nawierzchni asfaltowej z rowem, relacji  Kościerzyce – Czepielowice. Dostęp do działki z drogi powiatowej na warunkach zarządcy drogi.     W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji mieszkalnej. Uzbrojenie terenu :  wodociąg położony wzdłuż granicy z drogą powiatową oraz wzdłuż dłuższego boku działki, energia elektryczna dostępna na warunkach Tauron Dystrybucja SA, kanalizacji brak.

Utrudnienia: przez działkę przebiega przyłącze wodociągowe do działki sąsiedniej nr 189/5. Usytuowane tego przyłącza w średniej odległości 7 m od granicy z działką nr 190/6 stanowi utrudnienie w lokalizacji budynku . Na nabywcy działki  ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi oraz  przełożenie przyłącza wodnego za zgodą ZGK, uzyskanych we właściwym trybie.

Działka nr 190/6 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą. Działka graniczy z drogą powiatową oznaczoną  nr dz.  112,  o nawierzchni asfaltowej z rowem, relacji  Kościerzyce – Czepielowice.  Dostęp do działki z drogi powiatowej na warunkach zarządcy drogi. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji mieszkalnej. Uzbrojenie terenu :  wodociąg położony wzdłuż granicy z drogą powiatową , energia elektryczna dostępna na warunkach Tauron Dystrybucja SA., kanalizacji brak.

Na nabywcy działki  ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi, uzyskaną we właściwym trybie.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza  nr XLII/293/2013 z dnia 30.12.2013 działki nr 190/3; 190/5; 190/6 położone są  na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 5.24. MJ.

Nieruchomości  nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są  przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

3.      Tryb zbycia –  trzecie rokowania po drugim  przetargu ustnym  nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym.

Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 16.10.2014r.

Drugi przetarg przeprowadzono w dniu  03.12.2014r.

Rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym przeprowadzono w dniu  03.02.2015r.

Drugie rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym przeprowadzono w dniu  14.04.2015r.

4.      Cena wywoławcza:

- działka nr  190/3 o pow. 0,1116 ha:              46 800,-zł.

- działka nr  190/5 o pow. 0,1122 ha:              40 500,-zł.

- działka nr  190/6 o pow. 0,1125 ha:              46 800,-zł.

Do uzyskanych w wyniku rokowań  cen nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

5.      Warunki udziału w rokowaniach:

w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   

- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr 51  9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu 21.05.2015r. była odnotowana na koncie gminy.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania –  Kościerzyce dz. nr .........”  do dnia  21.05.2015r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

Warunki dodatkowe  rokowań:

-  przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

- sposobem zapłaty,

- zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia  z innymi niż podane wyżej warunkami nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/         

- pełnomocnictwo.

Miejsce i termin rokowań: rokowania  odbędą się w dniu 27.05.2015r.  w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16,  II – piętro –

- godz. 10,00  -  dz. nr  190/3,

- godz. 10,30  -  dz. nr  190/5,

- godz. 11,00  -  dz. nr  190/6.

Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej.

Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostanie zaliczona w poczet

 ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie

zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później

niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub

zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba, która wygra rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w rokowaniach  w takim terminie, aby w dniu zawarcia umowy, wpłata  została odnotowana na koncie  Gminy Lubsza.

Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

 Ogłoszenie o rokowaniach ukazało się w dniu  24.04.2015r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 24.04.2015r. oraz na t. o. miejscowości  Kościerzyce.

Szczegółowych informacji o rokowaniach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel. 77/ 4118630  77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 

Lubsza, dnia  24.04.2015

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg