Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza:   rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy.

1.      Położenie nieruchomości:  Myśliborzyce

2.      Opis nieruchomości : Nieruchomości gruntowe oznaczone jako: działka nr

19/1 o pow. 0,0823 ha, działka nr 19/3 o pow. 0,0901 ha,  działka nr 19/4 o pow. 0,0966 ha, działka nr 19/2 o pow. 0,0249 ha, ark. m. 1. Sprzedaż działek nr 19/1; 19/3; 19/4 sprzedaż na własność, sprzedaż działki nr 19/2 na współwłasność w udziale wynoszącym 1/3 dla nabywców poszczególnych działek.  Działki wpisane do księgi wieczystej nr OP1B/00004445/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 19/1 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą oraz drzewami. Wycięcie drzew może wymagać stosownego pozwolenia. Dostęp do działki dogodny bezpośrednio z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji zagrodowo-mieszkaniowej. Uzbrojenie terenu :  wodociąg i kanalizacja  położone w drodze, energia elektryczna dostępna na warunkach TAURON Sp. z o.o. Przy działce znajduje się przystanek autobusowy.

Działka nr 19/3 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą. Dostęp do działki z drogi powiatowej asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną gruntową dz. nr 19/2, której sprzedaż nastąpi na współwłasność. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji zagrodowo-mieszkaniowej. Uzbrojenie terenu :  wodociąg i kanalizacja  położone w drodze powiatowej, energia elektryczna dostępna na warunkach TAURON Sp. z o.o.

Działka nr 19/4 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą. Dostęp do działki

z drogi powiatowej asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną gruntową dz. nr 19/2, której sprzedaż nastąpi na współwłasność oraz dojazd bezpośredni z drogi gruntowej dz. nr 127.

W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji mieszkalnej. Uzbrojenie terenu :  wodociąg w 110 i kanalizacja ks 250 położone w drodze gruntowej ozn. nr dz. 127, energia elektryczna dostępna na warunkach Tauron Sp. o.o.

Działka nr 19/2, niezabudowana, teren płaski o wym. 3m x 83 m porośnięty trawą i drzewami, nieogrodzony wydzielony wzdłuż granicy z posesją nr 2b. Działka stanowi drogę dojazdową do działek 19/1; 19/3; 19/4 z głównej drogi asfaltowej. Sprzedaż na współwłasność w udziale 1/3 dla nabywców działek.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza  nr XLII/293/2013 z dnia 30.12.2013, działki nr 19/1; 19/3; 19/4; 19/2 położone są  na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 10.2 MZ. MJ.

Działki nr 19/1; 19/3; 19/4; 19/2  nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

Forma zbycia – działki nr 19/1; 19/3; 19/4 sprzedaż na własność, dz. nr 19/2 sprzedaż na współwłasność dla nabywców poszczególnych działek.

3.      Tryb zbycia –  rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym.

      Pierwszy nieograniczony przetarg ustny przeprowadzony został w dniu 15.01.2015.

Drugi nieograniczony przetarg ustny przeprowadzony został w dniu 09.04.2015

4.   Cena wywoławcza:

-  działka nr 19/1 o pow. 0,0823 ha wraz ze sprzedażą na współwłasność  udz. 1/3 w działce nr 19/2  ustalona została na kwotę:  38 100,- zł.

- działka nr 19/3 o pow. 0,0901 ha wraz ze sprzedażą na współwłasność  udz. 1/3 w działce nr 19/2 ustalona została na kwotę:   38 100,- zł.

- działka nr 19/4 o pow. 0,0966 ha  wraz ze sprzedażą na współwłasność  udz. 1/3 w działce nr 19/2 ustalona została na kwotę:  40 100,- zł.

 

Do uzyskanych w wyniku rokowań cen nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

5.Warunki udziału w rokowaniach:

w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   

- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr 51  9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu 22.05.2015r. była odnotowana na koncie gminy.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania –  Myśliborzyce dz. nr .........”  do dnia  22.05.2015r. do godz. 14,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

Warunki dodatkowe  rokowań:

-  przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

- sposobem zapłaty,

- zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia  z innymi niż podane wyżej warunkami nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ 

- pełnomocnictwo.

Miejsce i termin rokowań: rokowania  odbędą się w dniu 28.05.2015r.  w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16,  II – piętro  

- godz. 10,00  -  dz. nr  19/1 i udz. w dz. 19/2

- godz. 10,30  -  dz. nr  19/3 i udz. w dz. 19/2

- godz. 11,00  -  dz. nr  19/4 i udz. w dz. 19/2

 

Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej.

Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostanie zaliczona w poczet

 ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie

zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później

niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub

zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba, która wygra rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w rokowaniach  w takim terminie, aby w dniu zawarcia umowy, wpłata  została odnotowana na koncie  Gminy Lubsza.

Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

 Ogłoszenie o rokowaniach ukazało się w dniu  24.04.2015r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 24.04.2015r. oraz na t. o. miejscowości  Myśliborzyce.

Szczegółowych informacji o rokowaniach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 411863077/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 

Lubsza, dnia  24.04.2015r.

 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg