Polecamy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lubsza, dnia 14.07.2016r.

OŚ.271.4.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy
wykonania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na  przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Smortawa w miejscowości Mąkoszyce

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego:   Gmina Lubsza
Adres zamawiającego:    ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
Telefon:                     (77) 411 86 30
Faks:                           (77) 411 86 30
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Smortawa w km 29+830 w miejscowości Mąkoszyce.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 27 lutego 2015r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 469).


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Pożądany  termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2016r.
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty .

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: lub faksem na nr (77) 4118630, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza do dnia 21 lipca 2016r.

 2. 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   
  VI. OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %
  Zawiadomienie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego bip.lubsza.ug.gov.pl 


VII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY    

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, pokój nr 12 lub pod nr tel. 77 411 86 30wew. 134.

Wybranego wykonawcę zamawiający zaprosi do zawarcia umowy w terminie 7 dni ustalonym przez obie strony.

Wójt Gminy Lubsza

ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego DOCXZałącznik nr 1.docx (15,06KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg