Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT GMINY LUBSZA
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubsza.
Położenie nieruchomości – Lubsza
Opis nieruchomości – przedmiotem przetargu jest działka nr 297 o pow. 1,2900 ha.
Na gruncie posadowiony jest budynek gastronomiczny oraz budowle i urządzenia służące wypoczynkowi,  sportom i rekreacji. Dojazd do nieruchomości drogą dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej, konfiguracja terenu płaska, kształt regularny.  W sąsiedztwie znajduje się basen kąpielowy, tereny rekreacyjno sportowe oraz zabudowa mieszkaniowa . Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00020787/8. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 297 położona jest na terenie oznaczonym symbolem US – usługi sportu i rekreacji ruchowej.
Forma przekazania do użytkowania: dzierżawa  na okres  3-ch  lat na cele służące wypoczynkowi, rozrywce, sportom i rekreacji
Tryb przekazania – ustny przetarg nieograniczony.
Cena wywoławcza:  czynsz miesięczny w wysokości 300,00 zł. plus należny podatek VAT.
Miejsce i termin przetargu – przetarg odbędzie się w dniu  22.06.2015r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.
Warunki udziału w przetargu – w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (czynszu miesięcznego).
Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić na konto nr  51 9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy Lubsza prowadzone przez BS Oława, w takim terminie aby w dniu 18.06.2015r. było odnotowane na koncie gminy. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że  zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia.
 Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub
- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/
- pełnomocnictwo
-nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet  czynszu  w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.
Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na dzierżawcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie określonym, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Stawka czynszu (w wysokości  wylicytowanej w przetargu) podlegać będzie corocznie waloryzacji na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalanego w ustawie budżetowej na dany rok. 
Terminy płatności czynszu określi umowa stron.
Ponadto dzierżawca ponosi opłaty z tyt. podatku wg nakazów płatniczych, opłaty eksploatacyjne, ubezpieczenie nieruchomości na kwotę: 150 000,00 zł
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 19.05.2015r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.tensoft.pl. Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 09.03.2015r. oraz na t.o. miejscowości Lubsza, w Panoramie zamieszcza się wyciąg z ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek 7,00 – 14,00.
Lubsza, dnia 19.05.2015 r.
 
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg