Polecamy

Ogłoszenie

Lubsza, 20.05.2015r.

 WÓJT GMINY  LUBSZA

Na  podstawie art. 5, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o  działalności  pożytku  publicznego i  wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2014r., poz. 118,poz. 1143, po. 1138 ) oraz Uchwały Nr LI/367/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 21.11.2014r.  w sprawie Programu Współpracy Gminy  Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2015

ogłasza otwarty konkurs ofert

na  realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku 2015,

 Zlecenie realizacji  zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi na zasadzie sfinansowania lub  dofinansowania kosztów realizacji zadania, w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubsza a wybranym podmiotem – oferentem .

 Zadania mogą realizować organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o  działalności  pożytku  publicznego i  wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2014r.,  poz. 118,poz. 1143, po. 1138, które  prowadzą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 17 w/w ustawy  (wspieranie i upowszechnianie  kultury  fizycznej ) .

W 2014  roku Gmina  realizowała   jedno  zadanie publiczne  tego samego rodzaju w wysokości środków  56 000,00,-zł  ( dotacja ).  Wykonawcą zadania było Gminne Zrzeszenie „ Ludowe Zespoły Sportowe”  w Lubszy .

 Plan  środków  publicznych na  rok 2015 na  zadania tego samego  rodzaju  wynosi  53 000,-zł ( słownie : pięćdziesiąt  trzy   tysięcy  złotych). Przedmiotowe zadanie jest  pierwszym  zadaniem tego rodzaju realizowanym w roku 2015.

  I .   ZASADY  PRZYZNANIA  DOTACJI :

   Aby  otrzymać  dotację PODMIOT  SKŁADAJĄCY  ofertę   musi spełnić  wymagania  określone w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2014r.poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138)

 Podmiot, który  uzyskał  dotację zobowiązany będzie do :

 

  1. Złożenia  wniosku na 14 dni przed datą  uruchomienia kolejnej transzy  środków w wysokości   określonej w umowie .

       2.  Prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego i ewidencji księgowej,

            zgodnie   z obowiązującymi przepisami  dla środków dotacji.

 II.     TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

            -   termin: od  01.07.2015r. do 15.12.2015r.,

            -   miejsce realizacji zadania: Gmina Lubsza,

            -   szczegółowe warunki realizacji zadania określi podpisana przez strony

               Umowa.

 III.    TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10.06.2015r.

do godz. 1500  w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy lub poprzez przesyłkę pocztową  na adres : Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

(o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego) w zaklejonych, opisanych wg rodzaju zadania wymienionego w tabeli niniejszego ogłoszenia i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs nr 1 na  realizację  zadania publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w 2015r.”.

 IV.    WYMOGI  OFERTY

Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2014r. poz. 1118, poz.1146, po. 1138) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru  umowy  dotyczących  realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania  z  wykonania  tego  zadania ( Dz.U. z 2011r.,Nr 6,poz. 25)

1. Do  oferty  należy dołączyć:

a)  aktualny odpis z rejestru  ( np. KRS  - ważny do  3  miesięcy  od  daty

      wystawienia , ważność oceniana  jest   na  dzień  złożenia  wniosku),

b)  statut  wnioskodawcy potwierdzony za  zgodność z oryginałem  przez  osoby 

     uprawnione ( upoważnione) do  działania  w  jego  imieniu,

c) sprawozdanie merytoryczne  z działalności za  rok  ubiegły ( w przypadku krótszej

     działalności – za miniony  okres),

d) sprawozdanie  finansowe za ubiegły  rok .W przypadku gdy  organizacja  nie ma

    obowiązku  sporządzania sprawozdania finansowego, powinna  dołączyć do 

    oferty zestawienie przychodów i kosztów  za  okres roczny   swojej  działalności.

e)  umowę  partnerską lub  oświadczenie ( jeżeli dotyczy).

f)  gdy  oferta  podpisana  jest  przez  inne  osoby niż wskazane w  aktualnym

     odpisie KRS  lub  w właściwej ewidencji – należy dołączyć  stosowne 

    pełnomocnictwo  lub upoważnienia.

 V.     TERMIN, TRYB I KRYTERIA stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2015r. o godz. 1000 w Urzędu Gminy w Lubszy przez  Komisję  Konkursową.

 Skład Komisji Konkursowej, regulamin jej  pracy  określony zostanie  odrębnym   Zarządzeniem Wójta, informacja  o Komisji Konkursowej zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach gminnego portalu internetowego oraz  na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu Gminy w Lubszy.

 Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert :

1) terenem działania podmiotów jest Gmina Lubsza,

2) proponowana  jakość wykonania  zadania i  kwalifikacje osób, przy  pomocy

    których  realizowane  jest  zadanie,

  3)  planowany udział środków własnych lub  zewnętrznych,

  4)  planowany  wkład własny ( rzeczowy i osobisty), w tym  praca  społeczna

       członków  oraz świadczenie wolontariuszy,

  5)  liczbowe określenie skali działań realizacji zadania :

a)    liczba uczestników biorących udział w zadaniu,

b)    liczba zajęć,

c)    liczba uczestniczącej kadry instruktorsko-trenerskiej,

d)    całkowity czas trwania zadania, w ujęciu  miesięcznym oraz wyszczególnienie nazw sołectw objętych zajęciami,

6) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do

    zakresu rzeczowego zadania , a w szczególności :

a) wysokość procentowego wkładu własnego wnioskodawcy w stosunku do

     całkowitego dofinansowania zadania ,

b) procentowy udział innych źródeł finansowania w wyżej wymienionym zadaniu,

7) perspektywy kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego dalszego

     finansowania,

8) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,

   z  uwzględnieniem  rzetelności  i terminowości wykonania oraz rozliczenia   się 

     z  otrzymanych  środków .

Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach gminnego portalu internetowego oraz  na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu Gminy w Lubszy.

 Termin dokonania wyboru  oferty : nie  później niż  w ciągu 14  dni  od  daty  zakończenia przyjmowania ofert.  

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest  Urszula Berezowska  tel. ( 77  41186-31, 30  wew. 138).

Formularz oferty dla organizacji pozarządowych dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 , parter, pokój nr 2  oraz na stronie internetowej bip.lubsza.tensoft.pl 

 Ogłoszenia o konkursie  znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy, na stronie internetowej Gminy Lubsza oraz  Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.tensoft.pl 

 Do pobrania:

PDFwzor oferty.pdf (390,55KB)

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg