Polecamy

Ogłoszenie

 

 WÓJT  GMINY  LUBSZA
ogłasza:  rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.
1.      Położenie nieruchomości:  PISARZOWICE
2.      Opis nieruchomości -     przedmiotem  rokowań  jest:
 -   działka  nr 73/7  o pow. 0,1547 ha.  Rodzaj użytku:  R IVa, niezabudowana.
Działka nr 73/7 położona  w środkowej części wsi Pisarzowice, przy drodze krajowej nr 39. Konfiguracja  terenu płaska, kształt zbliżony do kwadratu - korzystny. Teren porośnięty trawą oraz drzewami iglastymi. Na działce znajdują się urządzenia rekreacyjne kosz do koszykówki i huśtawki. Stalowe urządzenia tych urządzeń są skorodowane w złym stanie technicznym. Na dz. znajduje się słup energetyczny oraz pozostałości ogrodzenia- słupki stalowe.  Uzbrojenie: wodociąg i kanalizacja w drodze, energia elektr. dostępna na warunkach Tauron Sp. z o.o.
Dostęp do działki dobry z drogi asfaltowej.
Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) średnie, ze względu na sytuację
planistyczną- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działka  zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020862/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.
Forma zbycia – sprzedaż na własność.
3.      Tryb zbycia –   rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym.
Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 26.02.2015r.
Drugi przetarg przeprowadzony został w dniu 30.04.2015r.
4.      Cena wywoławcza: 95 000,-zł .
5.      Z dniem 31.12.2003r. na terenie Gminy Lubsza przestał obowiązywać miejscowy plan
ogólny zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości  Pisarzowice i Garbów. W związku z tym nie można podać przeznaczenia działki 73/7 w miejscowym planie.
Dla działki nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
6.      Warunki udziału w rokowaniach:
w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   
- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr 51  9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu 11.06.2015r. była odnotowana na koncie gminy.
- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania –  Pisarzowice dz. nr 73/7”  do dnia  11.06.2015r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.
Warunki dodatkowe  rokowań:
-  przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,
- sposobem zapłaty,
- zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia  z innymi niż podane wyżej warunkami nie będą przyjmowane.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem.
- zgłoszenie należy podpisać.   
Do zgłoszenia należy dołączyć:
- kopię dowodu wpłaty zaliczki,
- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,
-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ 
- pełnomocnictwo.
Miejsce i termin rokowań –  rokowania przeprowadzone zostaną w dniu  w dniu  16.06.2015r. o godz.10,00 w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.
Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej.
Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostanie zaliczona w poczet
 ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie
zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później
niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub
zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Osoba, która wygra rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w rokowaniach  w takim terminie, aby w dniu zawarcia umowy, wpłata  została odnotowana na koncie  Gminy Lubsza.
Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

Ogłoszenie o rokowaniach ukazało się w dniu 14.05.2015r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 14.05.2015r. oraz na t. o. miejscowości  Czepielowice.

Szczegółowych informacji o rokowaniach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.
 
Lubsza, dnia 14.05.2015r.
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg