Polecamy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Uwierz w swój sukces

  Schowek01.jpeg
   
  Cel główny projektu: Wzrost aktywności społecznej i zawodowej wśród osób poniżej 30 roku życia mieszkańców gmin: Lubsza, Olszanka, Skarbimierz, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.
   
  Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia, z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, zawodowym, średnim, ogólnokształcącym, wyższym z niskim lub bez doświadczenia zawodowego, bez kwalifikacji zawodowych lub ze zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi, zamieszkujących na terenie wiejskim gmin: Lubsza, Skarbimierz, Olszanka.
  09-02-2015
 • Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza-II edycja

  znak_KAPITAL_LUDZKI100.jpeg  UE+EFS_L-kolor100.jpeg

  W miesiącu wrześniu 2012r. Gmina Lubsza rozpoczęła realizację projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza-II edycja.
  W ramach projektu 4 szkoły podstawowe z terenu Gminy Lubsza – PSP Lubsza, PSP Czepielowice, PSP Mąkoszyce, PSP Dobrzyń - prowadzą zajęcia edukacyjne dla uczniów
  z klas I-III.
  19-09-2012
 • Powrót do zatrudnienia

  Schowek02.jpeg
   
  Gmina Lubsza zawarła   porozumienie w dniu 10 grudnia 2013r  nr 316/P/PO/2013
   z Wojewódzkim Urzędem Prascy w Opolu  w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu „ Powrót do zatrudnienia’ w ramach projektu POKL.6.1.1.-16-002/13 współfinansowanego ze środków PO KL, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Dział 6.1. Poprawa dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na  regionalnym rynku pracy, współfinansowany   ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  26-03-2014
 • Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza

  znak_KAPITAL_LUDZKI100.jpeg  UE+EFS_L-kolor100.jpeg

  Poddziałanie 9.1.2
  „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza”
  Okres  realizacji projektu: od 01.02.2011r. do 30.06.2011r. Całkowita wartość projektu wynosi 120.000 zł, po 30.000 zł na 1 szkołę. Projekt w 100% jest finansowany ze środków unijnych. W projekcie bierze udział 191 dzieci z klas I-III z 4 szkół podstawowych w Gminie Lubsza: PSP Czepielowice, PSP Dobrzyń, PSP Lubsza, PSP Mąkoszyce.

  16-08-2011
 • Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011

  znak_KAPITAL_LUDZKI100.jpeg UE+EFS_L-kolor100.jpeg

  Poddziałanie 9.1.2
   „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” – projekt systemowy
  Okres realizacji projektu: od 01.09.2010r. do 31.08.2011r. Całkowita wartość projektu wynosi 6.023.971,46 zł. Projekt w 100% jest finansowany ze środków unijnych. Jest to projekt systemowy realizowany na terenie województwa opolskiego na podstawie Umowy Partnerskiej z Samorządem Województwa Opolskiego. Do projektu przystąpiło 36 uczniów z terenu Gminy Lubsza

  16-08-2011
 • Wzmocnienie programów rozwojowych w szkołach podstawowych - rozwój kompetencji życiowych uczniów w gminie Lubsza

  znak_KAPITAL_LUDZKI100.jpeg UE+EFS_L-kolor100.jpeg

  Poddziałanie 9.1.2

  „Wzmocnienie programów rozwojowych w szkołach podstawowych „rozwój kompetencji życiowych uczniów w gminie Lubsza”
  Okres realizacji projektu: od 01.01.2011r. do 31.03.2012r. Całkowita wartość projektu wynosi 465.966 zł. Projekt w 100% jest finansowany ze środków unijnych. W projekcie bierze udział 419 uczniów z 5 szkół podstawowych na terenie Gminy Lubsza: PSP Czepielowice, PSP Dobrzyń, PSP Lubsza, PSP Mąkoszyce, PSP Michałowice SPSK

  16-08-2011
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Lubsza - Klucz do wzrostu jakości w nauczaniu

  znak_KAPITAL_LUDZKI100.jpeg UE+EFS_L-kolor100.jpeg

  Działanie 9.4.
  Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Lubsza „Klucz do wzrostu jakości w nauczaniu”
  Okres realizacji projektu: od 01.01.2011r. do 30.06.2012r. Całkowita wartość projektu wynosi 213.375,50 zł. Gmina pokrywa 15 % kosztów związanych z realizacją projektu. Pozostałe 85% finansowane jest ze środków unijnych. Przedmiotem projektu jest realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących w 6 szkołach i 3 przedszkolach Gminy Lubsza w liczbie 78 osób w dwóch obszarach wsparcia:
   - studiów podyplomowych z informatyki, diagnozy i terapii pedagogicznej dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem/uzupełnieniem posiadanego wykształcenia,
  - realizacja dwóch rodzajów kursów doskonalących w krótkich formach w zakresie nowoczesnych metod nauczania- w tym wykorzystania nowoczesnych technologii ICT/multimedia .Warsztaty praktyczne w obiektach edukacyjnych w Warszawie, Toruniu, Krakowie i na Opolszczyźnie.

  16-08-2011
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg