Polecamy

Aktualności

 • aktualnosci.png

  Ważna aktualizacja aplikacji mobilnej

  Aplikacja mobilna Gminy Lubsza wymaga aktualizacji. Nowa wersja aplikacji zostanie udostępniona w środę (15 maja) o godzinie 9.00.

  14-05-2024
 • 22-05-2024
 • 22-05-2024
 • Szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami

  Urząd  Gminy w Lubszy informuje, że w terminie do dnia 04 czerwca 2024r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

  Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

  Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

  Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych dopłat do ARiMR za 2024 r.

  Wnioski można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza lub w pokoju nr 12

  Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres tut. Urzędu Gminy.

  Do pobrania: PDFWniosek_o_szacowanie_strat_2024.pdf (247,51KB) DOCXWniosek_o_szacowanie_strat_2024.docx (26,00KB)

  20-05-2024
 • Ogłoszenie

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  23 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Domu Ludowym w Lubszy

  17-05-2024
 • ​​​​​​​Ogłoszenie o  naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

  Wójt Gminy Lubsza zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LII/470/2024 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

  Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta, w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030.

  Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała Nr LII/470/2024 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

  Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubszy i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza oraz w siedzibie Urzędu.

  Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 16 maja 2024 r. do 6 czerwca 2024r.

   Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lubszy w formie papierowej lub elektronicznej w ww. terminie (decyduje data wpływu do Urzędu):

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
   (w godzinach pracy Urzędu),
  • drogą elektroniczną na adres lubsza@lubsza.ug.gov.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

  Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

  • niepodpisane;
  • złożone w innym terminie niż wyznaczony;
  • przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia

  Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubszy i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

  Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy Lubsza.

  Wójt Gminy Lubsza

  Do pobrania:

  PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.pdf (107,62KB)

  PDFZałącznik nr 1.pdf (110,92KB)

  DOCXFormularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.docx (20,93KB) PDFFormularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.pdf (248,20KB)

  PDFZałącznik nr 2.pdf (109,36KB)

   

  16-05-2024
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Zarządzenie Nr WG.0050.32.2024 Wójt Gminy Lubsza z dnia 06.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji

  PDFZarządzenie - uchylenie.pdf (76,87KB)

  16-05-2024
 • Ogłoszenie                             

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Lubszy będzie nieczynny.                                   

  WÓJT

  Michał Marek

  15-05-2024
 • Poznaj cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

  Artykuł 1.png Działania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 będą skupione wokół trzech celów, które są bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak.

  CEL 1. WSPARCIE OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI Sześć przedsięwzięć zaplanowanych w ramach celu nr 1 ukierunkowanych jest na udzielenie wsparcia  następującym grupom: osobom młodym do 25 roku życia, seniorom powyżej 60 roku życia oraz kobietom.

  Przedsięwzięcie 1.1. Edukacja i wsparcie liderów życia publicznego i społecznego - będzie operacją własną zrealizowaną przez LGD. Operacja ta została zaproponowana przez organizacje III sektora, które dążą do rozwijania swojej działalności. W tym celu potrzebują jednak profesjonalnego doradztwa i wsparcia szkoleniowego. Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ze względu na doświadczenia zebrane w okresie realizacji poprzednich LSR jest jedynym podmiotem na obszarze partnerstwa, która dysponuje odpowiednią wiedzą oraz potencjałem organizacyjnym. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie także sieciowanie lokalnych organizacji pozarządowych, co jest kolejnym argumentem przemawiających za realizacją w formie operacji własnej. W jej ramach zorganizowana zostanie seria szkoleń dla organizacji pozarządowych. Będą one dotyczyć tworzenia innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych zasobów, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych, prowadzenia działalności odpłatnej, aktywizacji społeczności, prowadzenia diagnozy lokalnych potrzeb. Lista ta zostanie rozbudowana o propozycje szkoleń zgłaszanych przez organizacje, które zgłoszą się do udziału w projekcie. W jego ramach będzie prowadzone także doradztwo dla NGO w zakresie księgowości, podatków oraz przepisów prawa.

  Więcej informacji na plakacie!!

  Artykuł informujący o zapisach LSR w ramach działania Wzmocnienie partnerstwa na obszarze LSR realizacja Planu Komunikacji na 2024 rok

  15-05-2024
 • Informacja

  IMG_20240510_123121.jpeg

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubsza,

  Jednym z najważniejszych zadań każdego wójta lub burmistrza jest skompletowanie zespołu, który będzie gwarantował rozwój Gminy. Powinniśmy postawić na osoby posiadające duże doświadczenie i wiedzę specjalistyczną, bo tylko dzięki temu możliwe będzie wprowadzenie nowej jakości i wypracowanie rozwiązań przynoszących korzyść wszystkim Mieszkańcom.

  Właśnie dlatego podjąłem decyzję o powołaniu Pana Tomasza Witkowskiego na stanowisko zastępcy Wójta Gminy Lubsza. Jestem przekonany, że Jego umiejętności i doświadczenie pomogą mi nie tylko na sprawne zarządzanie Urzędem Gminy i zespołem zatrudnionych w nim specjalistów, ale również na wdrożenie nowych rozwiązań związanych z szeroko pojętym rozwojem i owocną współpracę z Radnymi i Sołtysami.

  Pan Tomasz Witkowski w przeszłości piastował stanowiska wymagające dużej wiedzy i odpowiedzialności. Pracował zarówno jako skarbnik m.in. Powiatu Brzeskiego, jak i Wiceburmistrz Brzegu. W ostatnich latach sprawował funkcję Wicewojewody Opolskiego. Dał się poznać jako osoba doskonale przygotowana merytorycznie, a zarazem jako sprawny organizator. Jestem przekonany, że jako Zastępca Wójta Gminy Lubsza będzie skutecznie działał na rzecz naszej Gminy i jej Mieszkańców.

  Przed nami wiele zadań i inwestycji. Przez lata nasza Gmina kojarzona była z miejscem nieposiadającym strategii rozwoju i planów pozwalających na wykorzystanie jej dużego potencjału. W naszym Urzędzie i jednostkach podległych, pracują przygotowani specjaliści. Aby w pełni wykorzystać ich umiejętności, potrzebujemy kadry zarządzającej posiadającej wizję i plan działania na następne lata. 

  W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze komentarze dotyczące powołania Zastępcy Wójta Gminy Lubsza. Niektóre osoby twierdzą, że jest to niegospodarność, bo przez ostatnie kilkanaście lat nie było w naszej Gminie takiego stanowiska, co ograniczało wydatki.

  Zadaniem Gminy nie jest jednak oszczędzanie pieniędzy, ale inwestowanie i takie ich wydatkowanie, aby przynosiły korzyść wszystkim jej Mieszkańcom. Do tego potrzebni są specjaliści, którzy powinni otrzymać za swoją pracę uczciwe wynagrodzenie. Jestem przekonany, że praca którą będzie wykonywał Pan Tomasz Witkowski, przyniesie wymierne efekty i w szerszej perspektywie będzie dla naszej Gminy zyskiem, a nie kosztem.

  Proszę Państwa o zaufanie i cierpliwość. W najbliższym czasie udowodnimy Państwu, że możliwe jest sprawne wprowadzenie nowej wizji rozwoju Gminy i nowej jakości zarządzania jej zasobami.

   

  Z poważaniem

  Michał Marek, Wójt Gminy Lubsza

   

  10-05-2024
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg