Polecamy

Aktualności

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2022/2023 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  oraz  postępowania uzupełniającego do  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Lubsza oraz  podania  do  publicznej  wiadomości  jakie kryteria są brane pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu  uzupełniającym  oraz jakie dokumenty są niezbędne  do potwierdzania tych kryteriów , a  także  liczbę punktów  możliwych do  uzyskania  za  poszczególne  kryteria 

  Do pobrania: PDFzarządzenie 10-2022.pdf

  26-01-2022
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2022/2023 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz  postępowania uzupełniającego do publicznych   przedszkoli, oddziału przedszkolnego  w publicznej  szkole  podstawowej, publicznej innej formy   wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubsza  oraz  podania  do  publicznej  wiadomości jakie kryteria są brane pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu  uzupełniającym  oraz  jakie dokumenty są niezbędne  do potwierdzania tych kryteriów , a  także  liczbę punktów  możliwych do  uzyskania za  poszczególne  kryteria 

  Do pobrania: PDFzarządzenie 9-2022.pdf

  26-01-2022
 • Od dnia 24 stycznia 2022r. do odwołania wprowadza się w Urzędzie Gminy w Lubszy ograniczenia w obsłudze interesantów

  Lubsza, dnia 24.01.2022r.

  W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia dostępu do instytucji publicznych, informuję, że od dnia 24 stycznia 2022r. do odwołania wprowadza się w Urzędzie Gminy w Lubszy  następujące ograniczenia w obsłudze interesantów:

  Wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo listownie, telefonicznie lub za pomocą komunikacji elektronicznej:

  • Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
  • telefon - 77 411 86 15, 77 411 86 29, 77 411 86 30
  • fax - 77 411 86 30
  • poczta e-mail – 
  • platforma e-PUAP, skrytka: /8ql2w2nd4n/SkrytkaESP

  Osobiste złożenie pisma/wniosku będzie możliwe poprzez urnę postawioną na zewnątrz budynku Urzędu, przy wejściu.

  Za utrudnienia przepraszam – Wójt.

   

   

   

  24-01-2022
 • 18-01-2022
 • Informacja nt. rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczenia wychowawczego 500+

  Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

  18-01-2022
 • Od dnia 01.01.2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

  Informujemy, iż od dnia 01.01.2022 zgodnie z uchwałą Rady Gminy XXVIII/264/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wynosi 26,00 zł od osoby.
  • kwota zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych wynosi 1,00 zł od osoby.
  • opłata za gospodarowanie odpadami  komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w uchwale.
  • nr konta bankowego pozostaje bez zmian.

  Ustawodawca nałożył również  na właścicieli nieruchomości obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości  nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie naliczona podwyższona opłata  w wysokości 52,00 zł od osoby.

  Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakichkolwiek zmian danych mających wpływ na wysokość opłaty

  - zmiana liczby mieszkańców.

  Określając wysokość opłaty należy uwzględnić wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, niezależnie od ich miejsca zameldowania.

            Mieszkańcem w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z  art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14), jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania, czyli miejsce, w którym zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, wyjazdami do pracy, delegacjami, wyjazdami na studia i leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

  Bogusław Gąsiorowski

  Wójt Gminy Lubsza

  Lubsza, dnia 17.01.2022r.

  17-01-2022
 • Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

  Zdalna Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 12.00  w Urzędzie Gminy w Lubszy

  13-01-2022
 • LGD Stobrawski Zielony Szlak organizuje spotkanie online dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych

  spotkanie dot. ewaluacji 2022 plakat.jpeg

  W dniu 27.01.2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie online dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

  Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych jest obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

  Swój udział w spotkaniu należy zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na maila: do dnia 24.01.2022 r.

  Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak:

  http://stobrawskiszlak.pl/2676/spotkanie-online-dot-ewaluacji-wewnetrznej-lsr-w-formie-warsztatow-refleksyjnych-27012022-r.html

  Do pobrania: DOCXformularz-spotkanie-dot-ewaluacji-2022.docx

  10-01-2022
 • Ostatni termin na uzupełnienie dokumentacji  złożonej w ramach  konkursu grantowego  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

  Gmina Lubsza została zobowiązania do weryfikacji w terminie do 17 stycznia 2022r. wszystkich danych zamieszczonych w oświadczeniach złożonych przez Państwa w ramach konkursu grantowego „Grany PPGR”, tj.: miejsca zamieszkania beneficjenta (ucznia), pokrewieństwa w linii prostej z byłym pracownikiem PGR, potwierdzenia samego faktu pracy tej osoby w PGR i  miejsca zamieszkania,  jak również potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia przez beneficjenta (ucznia) , sprzętu komputerowego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

  Część złożonych przez Państwa oświadczeń nadal nie posiada urzędowych poświadczeń informacji zawartych w złożonych oświadczeniach lub brak jest wymaganych załączników do oświadczeń, co uniemożliwia poprawną weryfikację danych przedstawionych w złożonych oświadczeniach.

  Zgodnie z Regulaminu konkursu, Gmina dokonuje weryfikacji na podstawie rejestrów państwowych oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie.

  W wyniku braku poświadczeń danych zawartych w oświadczeniu, podlegają one odrzuceniu.

  W związku z powyższym, jeżeli nadal nie zostały dostarczone wymagane poświadczenia do złożonych przez Państwa oświadczeń, proszę o niezwłoczne dostarczenie poniższych dokumentów:

  1)      potwierdzenie zamieszkania w  gminie  ucznia (np. bilet miesięczny, legitymacja szkolna),

  2)      potwierdzenie faktu zatrudnienia w PGR krewnych w linii prostej, tj. rodziców dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych (zaświadczenie, świadectwo pracy lub inny dokument  wystawiony przez  instytucje organów publicznych),

  3)       potwierdzenie faktu pokrewieństwa ucznia w linii prostej (np. dziadka, pradziadka, itd.) - odpisy aktów stanu cywilnego,

  4)      potwierdzenie zamieszkania  przez  członka rodziny w linii prostej  (np. dziadka, pradziadka, itd.) w gminie, w której istniał niegdyś PPGR, w której był zatrudniony (np. zaświadczenie o zameldowani lub inny dokument wystawiony przez  pracodawcę lud instytucje publiczne, w którym jest zapis o miejscu zamieszkania).

  Brakujące dokumenty, z dokładnym oznaczeniem sprawy której dotyczą, należy dostarczyć do Urzędu Gminy w  Lubszy w nieprzekraczalnym w terminie do 12 stycznia 2022r. do godziny 15.00.

  Wójt Gminy

  Bogusław  Gąsiorowski

  05-01-2022
 • Zebranie wiejskie w Lubiczu

  OGŁOSZENIE

  W dniu 11 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00Świetlicy Wiejskiej w Lubiczu odbędzie się zebranie wiejskie. Tematem zebrania będzie projekt „Budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Lubicz”. Na zebraniu obecny będzie przedstawiciel biura projektowego.

   

  Bogusław Gąsiorowski

  Wójt Gminy Lubsza

  04-01-2022