Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT GMINY LUBSZA

ogłasza :   nieograniczony przetarg ustny  na sprzedaż  kontenera  mieszkalnego / typ szwedzki /

- kontener nr 87, 87a  o pow. 63,32 m2.

Kontener  zmontowany jest  z trzech modułów. 

W module środkowym usytuowano pokoje, w modułach skrajnych znajdują się pomieszczenia sanitarne i aneksy kuchenne.

Kontener posiada dwa oddzielne wejścia. Konstrukcja nośna wykonana jest  ze stali walcowanej.

Obiekt  wyposażony jest  w instalacje : wody, elektryczną, kanalizacji.

Stan techniczny – zły.

Wysokość pomieszczeń 2,08 do 2,11 m  w związku z tym nie spełniają wymogów § 72 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

Cena wywoławcza :

- kontener nr 87, 87a –  2 000,- zł. brutto. (słownie: dwa tysiące złotych).                         

Przetarg  odbędzie  się  w dniu 22.07.2016 r.  w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, II piętro na sprzedaż kontenera mieszkalnego  o godz. 10,00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  osoby prawne, które wpłacą wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007 . Wadium płatne jest w pieniądzu w takim terminie aby w dniu  18.07.2016r. było odnotowane na koncie gminy.

Przedstawiciele i pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /w przypadku spółek/ lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dotyczy przedsiębiorstw państwowych/,

- pełnomocnictwo,

- nr konta, na które należy zwrócić wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia kontenera.

Kontener zostanie wydany dla uczestnika przetargu, który wygrał  w terminie do 2-ch miesięcy od dnia zamknięcia przetargu ,  na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego oraz dowodu zapłaty ceny wylicytowanej w przetargu.

W przypadku nie przystąpienia do przetargu ustnego żadnego z uczestników oraz nie dokonanie minimalnego postąpienia, wpłacone przez nich wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium przepada również jeżeli uczestnik który przetarg wygra będzie uchylał się od wpłacenia należności  i odbioru kontenera w w/w terminie. W takim przypadku Wójt Gminy może ponownie przeznaczyć kontener do sprzedaży.

Uczestnikom, którzy  nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone  nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu – na wskazane przez nich konto.

Wszelkie podatki, opłaty i koszty związane z demontażem, odbiorem i transportem kontenera,  ponosi nabywca.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu  bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

                                                                  

                                                                      

Lubsza, dnia  21.06.2016r.

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina