Polecamy

Obwieszczenie

          Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), informuję o możliwości zapoznania się z projektami opracowania pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza”.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie gminy Lubsza oraz na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl .
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów.
            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Lubsza - ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej lubsza@lubsza.ug.gov.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
         Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. 
            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubsza.
 
  
Obwieszczenie umieszczono na: 
1.  tablicy ogłoszeń UG Lubsza
2.  stronie internetowej: www.lubsza.ug.gov.pl
3.  a/a 

 Załaczniki:

 PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza.pdf (995,80KB)

PDFPROGNOZA PGN LUBSZA.pdf (905,31KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg