Polecamy

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Lubsza pozyskała środki finansowe w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej" (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007 - 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna) na realizację projektu pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza.

Wykonawcą działania jest firma Meritum Competence.
Celem działania jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatycznoenergetycznego do roku 2020, tj.:
1) redukcji emisji gazów cieplarnianych;
2) zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
3) redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).
 
W ramach działania zostanie przeprowadzona ankietyzacja mieszkańców gminy (i innych podmiotów zaangażowanych m. in. w sprzedaż/dystrybucję energii) w zakresie wykorzystania paliw m. in. na cele grzewcze (c.o., c.w.u.), dzięki czemu zostanie opracowana baza emisji (w przeliczeniu na ekwiwalent CO2).
Efektem finalnym działania będzie:
•      Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – opracowanie zawierające główne i szczegółowe cele gospodarki niskoemisyjnej w gminie,
•      baza danych dot. emisji gazów cieplarnianych.
Ponadto w czasie realizacji działania odbędą się szkolenia dla pracowników gminy na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania promocyjne dot. zapisów wynikających z tego dokumentu.
Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zarówno gmina jak i mieszkańcy (osoby fizyczne, osoby prawne) będą mogli ubiegać się o dofinansowania na projekty
z zakresu zwiększania efektywności energetycznej takie jak termomodernizacja budynków oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii.
Poniżej, w celu przystępnego przekazania podstawowej wiedzy o działaniu załączona została prezentacja dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Ponadto dostępna jest również ankieta dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, będzie ona również dostarczana do nieruchomości poprzez ankieterów firmy Meritum Competence.
Kontakt z wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:
Meritum Competence
ul. Syta 135
02-987 Warszawa
mail:
Tel. 696 902 836                        

PPSXprezentacja PGN Lubsza..ppsx (271,17KB)

PDFUlotka Plakat PGN Lubsza.pdf (780,30KB)

PDFAnkieta_PGN_Lubsza OST 2.01.14.pdf (1,24MB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg