Polecamy

Uwierz w swój sukces

Schowek01.jpeg
  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 
Termin realizacji: 01.01.2015 - 30.09.2015
 
Obszar realizacji: województwo opolskie, powiat brzeski, gminy: Lubsza, Olszanka, Skarbimierz
 
Cel główny projektu: Wzrost aktywności społecznej i zawodowej wśród osób poniżej 30 roku życia mieszkańców gmin: Lubsza, Olszanka, Skarbimierz, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.
 
Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia, z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, zawodowym, średnim, ogólnokształcącym, wyższym z niskim lub bez doświadczenia zawodowego, bez kwalifikacji zawodowych lub ze zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi, zamieszkujących na terenie wiejskim gmin: Lubsza, Skarbimierz, Olszanka.
 
Proponowane wsparcie:
1.       Test predyspozycji zawodowych i motywacji (2 godziny/uczestnika): Test ten jest narzędziem wykorzystywanym w doradztwie zawodowym i stanowi podstawę do wyznaczania dalszej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. Wyniki testu dostarczają informacji o zasobach Uczestnika takich jak umiejętności, zainteresowania, przekonania, sposoby motywowania się i predyspozycje do wykonywania różnego rodzaju czynności. Na ich podstawie możliwe jest określenie takich aktywności, które pozwolą na najpełniejsze wykorzystywanie potencjału Uczestnika. Uwzględnienie tych aktywności w planowaniu ścieżki kariery, pozwala na sformułowanie celów będących źródłem satysfakcji, co wzmacnia motywację Uczestników do podejmowania działań, poszukiwania form samorozwoju oraz przede wszystkim - pracy.
 
2.       Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (5 godzin/uczestnika): IPD to narzędzie, które wspiera Uczestników w poszukiwaniu pracy. Zawiera ono wnioski wynikające z diagnozy potencjału i analizy potrzeb wyprowadzone podczas pracy Uczestnika z Doradcą Zawodowym, a także możliwości podjęcia pracy – w których odnalezieniu pomaga Pośrednik pracy.
Podczas tworzenia IPD omawiane są plany działania uwzględniające indywidualną sytuację Uczestnika oraz kontekst sytuacji na lokalnym rynku pracy. Dzięki IPD uczestnik może zbudować swoje cele: wie co oraz w jaki sposób chce i może zrobić, a także, jakie zasoby wspierać będą go w realizacji tych planów, a jakie wymagają dalszego rozwoju. Uczestnik we współpracy z Doradcą zawodowym oraz Pośrednikiem pracy ma szansę odnaleźć i uświadomić sobie swój potencjał oraz poszukać realnych możliwości jego zagospodarowania.
IPD będzie wykorzystywane także do wskazania kierunku szkoleń przewidzianych w projekcie.
 
3.       Indywidualne konsultacje z psychologiem (5 godzina/uczestnika): Konsultacje psychologiczne są indywidualną formą wsparcia zasobów w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Rolą psychologa jest pokazanie młodym ludziom różnych perspektyw, dzięki którym ich sposób spojrzenia na sytuację poszukiwania pracy będzie szerszy. Dzięki temu Uczestnicy będą mogli przełamać bariery utrudniające podjęcie zatrudnienia, zidentyfikować swoje słabe i mocne strony oraz określić własne potrzeby związane z wejściem na rynek pracy. Takie działania pozwolą na budowanie świadomości, wspierającej w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i podejmowaniu wysiłków do zmiany swojej obecnej sytuacji życiowej.
 
4.       Coaching indywidualny (6 godzin/uczestnika): Coaching jest formą rozwoju osobistego, która koncentruje się na pracy nad celami. Podczas sesji sformułowane zostają precyzyjne cele uczestnika, a następnie zaprojektowane zostają metody, które umożliwią mu dojście do wyznaczonego celu. Uczestnicy podczas zajęć będą wspierani przez krótkie formy treningowe, np. uczeni będą o narzędziach, które pozwolą im na realizację swoich celów w sposób krótko i długoterminowy.
 
5.       Warsztaty grupowe z technik aktywnego poszukiwania pracy (20 godzin/grupa): Warsztaty te mają na celu przygotowanie każdego uczestnika do aktywnego poszukiwania pracy poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności poszukiwania pracy w kontekście własnych kompetencji i predyspozycji zawodowych. Warsztaty mają część teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej omówione zostaną takie tematy jak: bariery na drodze do zatrudnienia, formy zatrudnienia oraz wiedza o aktualnych analizach rynku pracy. Podczas warsztatów praktycznych natomiast, Uczestnicy zdobędą wiedzę i przetrenują zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy, uczyć będą się sztuki mówienia oraz autoprezentacji. Nauczą się także jak przygotowywać się do rozmowy z pracodawcą oraz przećwiczą sytuację rozmowy kwalifikacyjnej.
 
6.       Szkolenie zawodowe: W projekcie przewidziane zostały szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników. Kierunek szkolenia realizowany przez każdego Uczestnika zgodny będzie z jego indywidualnymi potrzebami, określonymi w Indywidualnym Planie Działania. W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:
a.       Telemarketer (90 godzin)
b.      Spawacz metodą TIG/MAG (160 godzin)
c.       Opiekun osoby starszej (100 godzin)
d.      Monter elektronik – urządzenia radiowo-telewizyjne (130 godzin)
e.      Pracownik kancelaryjny (120 godzin)
 
7.       Staże zawodowe (3 miesiące/uczestnika): W projekcie przewidziano płatne trzymiesięczne staże zawodowe, na które zostaną skierowani wszyscy uczestnicy projektu. Staże realizowane będą
w kierunkach zgodnych z odbytym szkoleniem zawodowym. Dzięki nim Uczestnicy będą mogli zdobyć doświadczenie w pracy związanej z nowymi kwalifikacjami zdobytymi podczas szkoleń, co pozwala na realne nabycie kompetencji. Ponadto uczestniczenie w stażu sprzyjać będzie poszerzaniu siatki kontaktów oraz możliwości zaprezentowania swoich zasobów.
 
8.       Pośrednictwo pracy: Rolą pośrednictwa pracy jest badanie potrzeb oraz zasobów pracowników i pracodawców oraz wiązaniu ich ze sobą. Dzięki temu Pośrednicy pracy udzielają pomoc zarówno uczestnikom projektu, w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, jak i pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
 
Forma przyjmowania zgłoszeń:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) wraz z:
-    zaświadczeniem z właściwego powiatowego urzędu pracy, potwierdzającego posiadanie statusu osoby bezrobotnej;
-    zaświadczeniem z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej, potwierdzającym korzystanie ze świadczeń OPS (jeśli dotyczy)oraz dostarczenie go do biura projektu:
 
 
Biuro Projektu
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
ul. Armii Krajowej 32 III piętro pokój 36
49-300 Brzeg
tel. 77/ 444-13-90 do 92 wew. 165
 e-mail:
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 

Pliki do pobrania:

DOCXFormularz zgloszeniowy..docx (154,41KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg