Polecamy

Strategia rozwoju

 

Lista strategicznych celów rozwojowych Gminy Lubsza

 

LUDNOŚĆ - cele strategiczne:

- tworzenie warunków do rozwijania inicjatyw gospodarczych,
- poprawa warunków życia mieszkańców,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,
- zatrzymanie ludzi młodych w gminie,
- aktywizacja społeczna mieszkańców we wsiach.

OSADNICTWO - cele strategiczne:
- zapewnienie bezpieczeństwa terenu gminy przed wodą,
- uzbrojenie terenów pod przyszłą zabudowę,
- przygotowanie terenów przeznaczonych na działalność rekreacyjną,
- poprawa estetyki zabudowań i otoczenia,
- poprawa stanu infrastruktury technicznej,
- rozwój budownictwa indywidualnego w gminie.

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE - cele strategiczne:
- stworzenie systemu kanalizacji,
- ochrona gminy przed wodą (powódź i melioracje),
- poprawa świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców,
- wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy w różnych dziedzinach,
- poprawa jakości wody pitnej

GOSPODARKA I RYNEK PRACY - cele strategiczne:
- pozyskanie obcego kapitału - przyciągnięcie inwestorów,
- restrukturyzacja rolnictwa,
- rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego,
- rozwój handlu, usług i gastronomii,
- rozwój agroturystyki,
- współpraca z ościennymi gminami w tworzeniu rynku zbytu na produkty rolne.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - cele strategiczne:
- poprawa warunków sanitarnych gminy,
- poprawa stanu usług telekomunikacyjnych,
- opracowanie szczegółowych strategii w różnych dziedzinach życia gminy,
- uzbrojenie terenów pod inwestycje,
- stworzenie dobrego systemu informacji o gminie.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA - cele strategiczne:
- modernizacja i tworzenie obiektów sportowo-rekreacyjnych,
- promocja gminy,
- poprawa jakości i zakresu usług dla ludności,
- tworzenie bazy noclegowej i gastronomicznej dla turystów,
- stworzenie oferty wypoczynku dla mieszkańców miast.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg