Polecamy

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie  odstąpienia oferenta od umowy  na  realizację zadania  zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza na rok 2015.

 Informuję, że na  ogłoszony przez Wójta Gminy Lubsza otwarty konkurs ofert  z dnia 19.01.2015r.,  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w okresie od 01.03.2015r. do 15.12.2015r.,  została złożona oferta  Gminnego Zrzeszenia „ Ludowe Zespoły Sportowe” w Lubszy pod nazwą : „Football - gra dla ciała i dla ducha”, która spełniła kryteria określone w art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz.U. z 2014r.  poz. 1118).

Z wyłonionym  oferentem została  nawiązana umowa OSW.526.1.2015  z dnia  2015-02-27 na  realizację zadania  publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy. Propagowanie piłki nożnej  wśród mieszkańców Gminy, w szczególności  wśród dzieci i młodzieży poprzez systematyczne ćwiczenia, treningi i rozgrywki   ligowe  pod  nazwą  „ Football  - gra dla ciała i dla ducha”.

 Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Lubszy  zgodnie z warunkami niniejszej umowy  pismem z dnia 05.03.2015 r. odstąpiło od umowy.

 Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Gminy w Lubszy oraz na stronie internetowej, bip.lubsza.tensoft.pl .

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg