Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza:   drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy.

1.      Położenie nieruchomości:  Myśliborzyce

2.      Opis nieruchomości : Nieruchomości gruntowe oznaczone jako: działka nr

19/1 o pow. 0,0823 ha, działka nr 19/3 o pow. 0,0901 ha,  działka nr 19/4 o pow. 0,0966 ha, działka nr 19/2 o pow. 0,0249 ha, ark. m. 1. Sprzedaż działek nr 19/1; 19/3; 19/4 sprzedaż na własność, sprzedaż działki nr 19/2 na współwłasność w udziale wynoszącym 1/3 dla nabywców poszczególnych działek.  Działki wpisane do księgi wieczystej nr OP1B/00004445/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 19/1 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą oraz drzewami. Wycięcie drzew może wymagać stosownego pozwolenia. Dostęp do działki dogodny bezpośrednio z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji zagrodowo-mieszkaniowej. Uzbrojenie terenu :  wodociąg i kanalizacja  położone w drodze, energia elektryczna dostępna na warunkach TAURON Sp. z o.o. Przy działce znajduje się przystanek autobusowy.

Działka nr 19/3 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą. Dostęp do działki z drogi powiatowej asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną gruntową dz. nr 19/2, której sprzedaż nastąpi na współwłasność. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji zagrodowo-mieszkaniowej. Uzbrojenie terenu :  wodociąg i kanalizacja  położone w drodze powiatowej, energia elektryczna dostępna na warunkach TAURON Sp. z o.o.

Działka nr 19/4 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą. Dostęp do działki

z drogi powiatowej asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną gruntową dz. nr 19/2, której sprzedaż nastąpi na współwłasność oraz dojazd bezpośredni z drogi gruntowej dz. nr 127.

W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji mieszkalnej. Uzbrojenie terenu :  wodociąg w 110 i kanalizacja ks 250 położone w drodze gruntowej ozn. nr dz. 127, energia elektryczna dostępna na warunkach Tauron Sp. o.o.

Działka nr 19/2, niezabudowana, teren płaski o wym. 3m x 83 m porośnięty trawą i drzewami, nieogrodzony wydzielony wzdłuż granicy z posesją nr 2b. Działka stanowi drogę dojazdową do działek 19/1; 19/3; 19/4 z głównej drogi asfaltowej. Sprzedaż na współwłasność w udziale 1/3 dla nabywców działek.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, działki nr 19/1; 19/3; 19/4; 19/2 położone są  na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 10.2 MZ. MJ.

Działki nr 19/1; 19/3; 19/4; 19/2  nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

Forma zbycia – działki nr 19/1; 19/3; 19/4 sprzedaż na własność, dz. nr 19/2 sprzedaż na współwłasność dla nabywców poszczególnych działek.

3.      Tryb zbycia –  drugi nieograniczony przetarg ustny.

4.      Pierwszy nieograniczony przetarg ustny przeprowadzony został w dniu 15.01.2015.

Cena wywoławcza:

-  działka nr 19/1 o pow. 0,0823 ha wraz ze sprzedażą na współwłasność  udz. 1/3 w działce nr 19/2  ustalona została na kwotę:  38 100,- zł.

- działka nr 19/3 o pow. 0,0901 ha wraz ze sprzedażą na współwłasność  udz. 1/3 w działce nr 19/2 ustalona została na kwotę:   38 100,- zł.

- działka nr 19/4 o pow. 0,0966 ha  wraz ze sprzedażą na współwłasność  udz. 1/3 w działce nr 19/2 ustalona została na kwotę:  40 100,- zł.

 

Do uzyskanych w wyniku przetargu cen nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

5.      Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu  09.04.2015r.  w

sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16:

- godz. 10,00  -  dz. nr  19/1 i udz. w dz. 19/2

- godz. 10,30  -  dz. nr  19/3 i udz. w dz. 19/2

- godz. 11,00  -  dz. nr  19/4 i udz. w dz. 19/2

6.      Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr

 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława, w takim terminie aby w dniu 03.04.2015r. było odnotowane na koncie gminy. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że

 zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia.

 Przystępujące do przetargu osoby fizyczne ( osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą odpis CRDG) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.

cudzoziemiec

7.      Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w

poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8.      Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała

przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu, podwyższonej o należny podatek VAT przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy odnotowana była na koncie gminy.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

 

Lubsza, dnia  09.03.2015r.

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg