Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie WG. 0050.36.2015
Wójta Gminy Lubsza
 z dnia 02 marca 2015r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubsza na lata 2015 – 2025
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) i § 1 uchwały Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubsza na lata 2015 – 2025
 
§ 2
 Informacje o rozpoczęciu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej bip.lubsza.tensoft.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Lubszy przez okres 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały.
 
 
§ 3
Konsultacje będą przeprowadzane poprzez możliwość składania w terminie 7 dni od upływu 14- dniowego terminu o którym mowa § 2   pisemnych uwag do projektu uchwały oraz w miarę wynikających potrzeb dodatkowo możliwa jest forma spotkania publicznego z w/w organizacjami i podmiotami, które zgłosiły pisemne uwagi do projektu, z którego sporządza się protokół.
 
§ 4
 
Uwagi należy składać w terminie określonym w § 3 w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.
 
§ 5
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Krystyna Barbara Pacak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy tel. 77 411 87 46.
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Do pobrania:
 
DOCXuchwala w sprawie strategii..docx (11,36KB)
DOCXStaregia Rozwiazywania Problemow Spolecznych..docx (426,68KB)
                       
 
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg