Polecamy

Informacja

 
W 2014r. do Oddziału Regionalnego w Opolu zgłoszono 368 wypadków natomiast spraw zakończonych w okresie sprawozdawczym było 317. Odnotowany został niewielki wzrost liczby zgłoszonych zdarzeń wypadkowych o 11, przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby gospodarstw i osób ubezpieczonych - o 1394 osoby.
            Według klasyfikacji przyjętej przez KRUS    zdarzenia wypadkowe podzielone są na 12 grup, co obrazuje poniższe zestawienie :
 
Zestawienie wypadków wg grup zdarzeń 
sprawy zakończone w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014
 
Grupa zdarzenia
Liczba wypadków
Razem
W tym śmiertelne
02 – upadek osób
128
0
03 – upadek przedmiotów
24
0
04 – zetknięcie się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami
13
0
05 – uderzenia, przygniecenia przez mat. i przedm. transportowane mechanicznie lub ręcznie
15
0
06 – przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu
8
0
07 – pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń
46
0
08 – uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta
27
0
09 – pożar, wybuch, działanie sił przyrody
2
0
10 – działanie skrajnych temperatur
5
0
11 – działanie materiałów szkodliwych
1
0
12 – nagłe zachorowania
2
0
13 – inne zdarzenia
46
1
Ogółem liczba wypadków
317
1
 
 Z przedstawionego zestawienia wynika, że grupą , w której dochodzi do największej liczby zdarzeń wypadkowych jest grupa 02 „upadek osób”, w której wypadki stanowią 40,38%, kolejnymi grupami są, na tym samym poziomie, „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” (14,51%) oraz „inne zdarzenia” (14,51%).
            Najwięcej zdarzeń wypadkowych miało miejsce podczas obsługi zwierząt – 55 wypadków (17,35%) następnie podczas przemieszczania się bez obciążenia – 40 wypadków (12,62%) oraz podczas chodzenia z przenoszeniem – 37 wypadków (11,67%).
             Najczęściej do wypadków dochodziło na podwórzu i w obejściu (48,26%) oraz w pomieszczeniach produkcyjnych (27,76%). Wypadki bez udziału maszyn stanowiły 56,78%.
            Najliczniejsze wypadki zdarzały się w poniedziałki, piątki i soboty, a najczęściej wypadkom nadal ulegają mężczyźni. Poszkodowani doznają głównie urazów kończyn górnych (47,63%) oraz kończyn dolnych (35,65%).
            Główne przyczyny wypadków to: niewłaściwa organizacja pracy (69,72%), niewłaściwy stan maszyn i urządzeń, narzędzi i obiektów budowlanych (13,88%), nieprawidłowe postępowanie rolnika spowodowane głównie niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności. Powodami wypadków były również zły stan nawierzchni podwórzy, ciągów komunikacyjnych, nieprawidłowe wchodzenie i schodzenie z maszyn rolniczych.
            W 2014 roku do Oddziału Regionalnego zgłoszono jedną chorobę zawodową – boreliozę. Z tego tytułu zostało wypłacone poszkodowanemu jednorazowe odszkodowanie.
Niestety w roku 2014 na terenie działania OR KRUS w Opolu miał miejsce jeden wypadek ze skutkiem śmiertelnym, którego przyczyną było porażenie prądem.
Warto zaznaczyć, że wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań na 1000 ubezpieczonych) w rolnictwie indywidualnym w 2014r. w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu wyniósł 5,4 i w porównaniu do ubiegłego roku wzrósł minimalnie o 0,2 i nadal jest jako najniższy w całym kraju.
             Wiedzę o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi oraz zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Kasa upowszechnia poprzez:
·         szkolenia dla rolników, sołtysów,
·         spotkania i pogadanki dla dzieci (uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych),
·         konkursy wiedzy o bhp dla dzieci i młodzieży, w tym konkursy testowe i plastyczne,
·         konkursy wiedzy o bhp w rolnictwie dla rolników,
·         środki masowego przekazu: prasa, radio, telewizja, Internet,
·         udział w imprezach masowych dla rolników,
·         stoiska i punkty informacyjne, gdzie wydawano materiały popularyzatorskie (broszury, poradniki, ulotki, kalendarze, plakaty, materiały dla dzieci ),
·         instruktaż dla poszkodowanych rolników i członków ich rodzin podczas prowadzenia postępowania powypadkowego,
·         instruktaż dla rolników i członków ich rodzin podczas przeprowadzanych wizytacji gospodarstw rolnych w czasie żniw,
·         pokazy bezpiecznej pracy
            KRUS współpracował w 2014r. z wieloma instytucjami działającymi na rzecz poprawy warunków pracy w rolnictwie m.in. z PIP, ARiMR, ARR, ANR, Urzędami Gmin,
 
Wójtami, Starostwami, Szkołami, Ośrodkami Kultury, Politechniką Opolską, Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu, OSP.
            W celu zmniejszania liczby wypadków i ograniczania ich skutków Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi wiele działań mających na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Jednym z takich działań jest Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego, tegoroczna, XIII już edycja rozpoczęła się.
Tradycyjnie adresatami Konkursu są dwie kategorie podmiotów – zakłady produkcyjne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną produkcyjną działalność rolniczą. W kategorii gospodarstw indywidualnych organizatorami konkursu są : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i złożenie do 31 marca 2015 roku imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).
Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej : www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg