Polecamy

Ogłoszenie

Wójt Gminy Lubsza
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkowego

 
         1.         Przedmiot przetargu:
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni  47,53 m2 położony w budynku wielofunkcyjnym oznaczony numerem porządkowym 92 A w Szydłowicach (działka nr 163/3),       49-312 Szydłowice. Lokal składa się z sali sprzedażowej o pow. 33,63 m2 WC o pow. 1,36 m2, pomieszczenia gospodarczego o pow. 3,18 m2 i zaplecza o pow. 9,36 m2. Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu nr OP1B/00020788/5.
W lokalu znajdują się okna PCV z kratami antywłamaniowymi, drzwi zewnętrzne stalowe, w pomieszczeniach płytki ceramiczne. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Lokal nie posiada ogrzewania, wodomierza oraz podlicznika energii elektrycznej (Najemca zobowiązany będzie do podłączenia podlicznika energii elektrycznej, wodomierza oraz ogrzewania elektrycznego we własnym zakresie). Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań.
         2.         Forma zbycia:
Lokal przeznaczony jest do najmu na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na prowadzenie  działalności handlowej.
         3.         Wysokość opłaty z tytułu najmu:
Cena wywoławcza  miesięcznego czynszu netto za najem 1m² powierzchni wynosi 5,00 zł. Czynsz płatny miesięcznie w terminie 14 dni od otrzymania faktury za dany miesiąc. Waloryzacja czynszu w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS. Oprócz czynszu za najem Najemca  lokalu użytkowego ponosić będzie opłaty za dostawę wody, dostawę energii elektrycznej, odbiór nieczystości płynnych i regulować te należności według wskazań licznika i obowiązujących cen. Najemca we własnym zakresie zawrze umowę na wywóz nieczystości stałych.
         4.         Tryb zbycia: nieograniczony przetarg ustny
         5.         Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się  16.03.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy (sala narad II piętro) ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza.
         6.         Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej (58,46 zł). Wadium płatne jest w pieniądzu i należy wpłacić je na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy Lubsza prowadzone przez BS Oława. Wadium powinno być wniesione z takim terminie aby w dniu 13.03.2015 r. zostało odnotowane na koncie Gminy Lubsza.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, numer konta na które należy zwrócić wadium, wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo osób reprezentujących podmioty.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet pierwszego czynszu za najem, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.
Oferent, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie lub telefonicznie o terminie zawarcia umowy.
Jeżeli osoba ustalona na najemcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
 
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 13.02.2015 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.tensoft.pl. Ponadto ogłoszenie wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza w dniu 13.02.2015 r. oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Szydłowice. Wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w Panoramie Powiatu Brzeskiego.
Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela podinspektor. ds. gospodarki komunalnej UG w Lubszy, pok. nr 6, tel.77 411 86 30 wew. 136.
 
Lubsza, 13.02.2015 r.
 
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg