Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT   GMINY LUBSZA
 
ogłasza  drugi  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową.
 
Położenie nieruchomości – Bąkowice, Gmina Świerczów.
Opis nieruchomości:
 Działka zabudowana garażem, oznaczona nr  257/14 , ark. m. 1, rodzaj użytku: B,  położona przy drodze wewnętrznej (dz. nr 255/11 i 257/3) – dojazd średnio korzystny, w sąsiedztwie gruntów zabudowanych o funkcji mieszkalnej. Kształt korzystny. Grunt częściowo zabudowany, po obrysie działki, przed garażem wolny plac postojowy. Uzbrojenie: w pobliżu sieć energetyczna.
Działki nr 255/11 i nr 257/3, ark. m. 1, rodzaj użytku: dr, o łącznej pow. 0,2479 ha, stanowią współwłasność Gminy Lubsza w udziale wynoszącym 49592/10000. Pozostałe udziały zbyte przy sprzedaży działek zabudowanych garażami. Grunt stanowi dojazd do garaży w zabudowie szeregowej usytuowanych na odrębnych działkach. Teren jest utwardzony płytami betonowymi. Dojazd do nieruchomości drogą nr 365 –dobry. Sprzedaż nastąpi na współwłasność na rzecz nabywcy garażu usytuowanego na działce nr 257/14 w udziale wynoszącym 2362/10000.
Opis garażu
Działka nr 257/14 zabudowana garażem: jeden boks garażowy w zabudowie szeregowej w zespole 24-boksów garażowych. Uzbrojenie: w pobliżu sieć energetyczna.
Budynek garażu: w zabudowie szeregowej, dwurzędowej, który powstał na początku lat 90-tych XX w. jako infrastruktura towarzysząca sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony kryty stropodachem płaskim, wykonany w technologii tradycyjnej. Dach pokryty papą na lepiku, posadzka betonowa, brama garażowa drewniana w kształtownikach stalowych, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Pow. użytkowa: 15,29m2. Stan techniczny: miejscami występują zawilgocenia, stolarka drzwiowa wykazuje oznaki zużycia, tynk miejscami się kruszy.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów przyjętym uchwałą nr IX/51/2003 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10.10.2003r. oraz uchwałą IX/47/2007 z 14.09.2007 działki stanowiące drogę dojazdową oraz działka zabudowana garażem oznaczone  są jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Działki nr 255/11; nr 257/3 zapisane w księdze wieczystej nr OP1B/00049409/2 Sądu Rejonowego w Kluczborku, działki zabudowane garażami, zapisane w księdze wieczystej nr OP1U/00062751/1 Sądu Rejonowego w Kluczborku.
Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.
Forma zbycia: działki stanowiące drogę dojazdową sprzedaż na współwłasność ,
działka zabudowana garażem sprzedaż na własność.
Tryb zbycia:  drugi ustny przetarg nieograniczony.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 03.12.2014r.
Cena wywoławcza :
- działka nr  257/4 o pow. 0,0036 ha wraz z garażem oraz udział  2362/10000 części we współwłasności dz. nr 255/11 i 257/3:   3 010,00,- zł.
Miejsce i termin przetargu  przetarg  odbędzie się w dniu  03.03.2015r. w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, II – piętro o godz. 10,00.
 
Warunki udziału w przetargu: w przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest  w pieniądzu i  należy wpłacić je  na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy Lubsza prowadzone przez BS Oława. Wadium powinno być wniesione z takim terminie aby  w dniu  27.02.2015r. zostało odnotowane na koncie Gminy Lubsza. Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odpis CRDG) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.
Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub
- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/
- pełnomocnictwo
- nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.      
Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczona  na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.  Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu podwyższonej o należny podatek VAT  w takim terminie, aby w dniu zawarcia umowy, wpłata została odnotowana na koncie Gminy Lubsza.
Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 27.01.2015r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.tensoft.pl. Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 27.01.2015r. oraz przesłane do sołtysa wsi Bąkowice, w Panoramie zamieszcza się wyciąg z ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek 7,00 – 14,00.
 
                                                                                             
Lubsza, dnia 27.01.2015 r.                                                               
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg