Polecamy

Ogłoszenie

Lubsza, 19.01.2015r.
 
 
WÓJT GMINY LUBSZA
 
Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2014r., , poz. 118,poz. 1143, po. 1138 ) oraz Uchwały Nr LI/367/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 21.11.2014r.  w sprawie Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku 2015
 
Lp.
Rodzaj zadania
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania ( w złotych )
1
propagowanie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży  poprzez systematyczne ćwiczenia, treningi i rozgrywki ligowe .
 
 
 
53 000,00
 
 
 Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi na zasadzie sfinansowania lub dofinansowania kosztów realizacji zadania, w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubsza a wybranym podmiotem – oferentem .
 
Zadania mogą realizować organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2014r., , poz. 118,poz. 1143, po. 1138, które  prowadzą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 17 w/w ustawy (wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej ) .
W 2014  roku Gmina realizowała   jedno  zadanie publiczne  tego samego rodzaju w wysokości środków 56 000,00,-zł ( dotacja ). Wykonawcą zadania było Gminne Zrzeszenie „ Ludowe Zespoły Sportowe”  w Lubszy .
 
 
Plan środków publicznych na rok 2015 na zadania tego samego rodzaju wynosi 53 000,-zł ( słownie : pięćdziesiąt trzy   tysięcy  złotych). Przedmiotowe zadanie jest pierwszym  zadaniem tego rodzaju realizowanym w roku 2015.
 
  
I .   ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI :
 
 
 Aby  otrzymać dotację PODMIOT SKŁADAJĄCY ofertę   musi spełnić wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014r.poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138)
 
Podmiot, który uzyskał dotację zobowiązany będzie do :
 
  1. Złożenia wniosku na 14 dni przed datą uruchomienia kolejnej transzy  środków w wysokości   określonej w umowie .
       2. Prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego i ewidencji księgowej,
            zgodnie   z obowiązującymi przepisami dla środków dotacji.
 
II.     TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
            -   termin: od 01.03.2015r. do 15.12.2015r.,
            -   miejsce realizacji zadania: Gmina Lubsza,
            -   szczegółowe warunki realizacji zadania określi podpisana przez strony
               Umowa.
 
III.    TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2015r.
do godz. 1500  w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy lub poprzez przesyłkę pocztową na adres : Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
(o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego) w zaklejonych, opisanych wg rodzaju zadania wymienionego w tabeli niniejszego ogłoszenia i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w 2015r.”.
 
IV.    WYMOGI OFERTY
Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1118, poz.1146, po. 1138) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011r.,Nr 6,poz. 25)
1. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru ( np. KRS - ważny do 3 miesięcy od daty
      wystawienia , ważność oceniana jest   na dzień złożenia wniosku),
b) statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby 
     uprawnione ( upoważnione) do działania w jego imieniu,
c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły ( w przypadku krótszej
     działalności – za miniony okres),
d) sprawozdanie finansowe za ubiegły rok .W przypadku gdy organizacja nie ma
    obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, powinna dołączyć do 
    oferty zestawienie przychodów i kosztów za okres roczny   swojej działalności.
e) umowę partnerską lub oświadczenie ( jeżeli dotyczy).
f) gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym
     odpisie KRS lub w właściwej ewidencji – należy dołączyć stosowne 
    pełnomocnictwo lub upoważnienia.
 
V.     TERMIN, TRYB I KRYTERIA stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2015r. o godz. 1000 w Urzędu Gminy w Lubszy przez Komisję Konkursową.
 
Skład Komisji Konkursowej, regulamin jej  pracy  określony zostanie odrębnym   Zarządzeniem Wójta, informacja o Komisji Konkursowej zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach gminnego portalu internetowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy.
 
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert :
1) terenem działania podmiotów jest Gmina Lubsza,
2) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy pomocy
    których realizowane jest zadanie,
  3)  planowany udział środków własnych lub zewnętrznych,
 4) planowany wkład własny ( rzeczowy i osobisty), w tym praca społeczna
       członków oraz świadczenie wolontariuszy,
 5) liczbowe określenie skali działań realizacji zadania :
a)    liczba uczestników biorących udział w zadaniu,
b)    liczba zajęć,
c)    liczba uczestniczącej kadry instruktorsko-trenerskiej,
d)    całkowity czas trwania zadania, w ujęciu miesięcznym oraz wyszczególnienie nazw sołectw objętych zajęciami,
6) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do
    zakresu rzeczowego zadania , a w szczególności :
a) wysokość procentowego wkładu własnego wnioskodawcy w stosunku do
     całkowitego dofinansowania zadania ,
b) procentowy udział innych źródeł finansowania w wyżej wymienionym zadaniu,
7) perspektywy kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego dalszego
     finansowania,
8) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
   z uwzględnieniem  rzetelności i terminowości wykonania oraz rozliczenia   się 
     z otrzymanych środków .
 
Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach gminnego portalu internetowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy.
 
Termin dokonania wyboru oferty : nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.  
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Urszula Berezowska tel. ( 77 41186-31, 30 wew. 138).
Formularz oferty dla organizacji pozarządowych dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 , parter, pokój nr 2  oraz na stronie internetowej bip.lubsza.tensoft.pl 
 
Ogłoszenia o konkursie znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy, na stronie internetowej Gminy Lubsza oraz Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.tensoft.pl 
 
 
                                                                                  Wójt Gminy
                                                                                 Bogusław Gąsiorowski

 PDFWZOR OFERTY.pdf (388,48KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg