Polecamy

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 20.01.2015r.
 
 
Działając na podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118, poz.1146, poz.1138) oraz Uchwały Nr LI/367/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 21.11.2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
Wójt Gminy Lubsza   informuje o możliwości zgłaszania  przez organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 w/w ustawy swoich kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trakcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2015.  
Na podstawie art. 15 ust. 2d i  art. 15ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118, poz.1146, poz.1138)  Wójt Gminy Lubsza zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej 
w   terminie do 29.01.2015r.
Osoby reprezentujące  w/w organizacje wybierane będą   spośród  zgłoszeń złożonych   przez te organizacje  w sposób i terminie ogłoszonym przez Wójta, w którym  określone będą   funkcje poszczególnych członków , jak również regulamin pracy Komisji Konkursowej .
Wybór   nie  wymaga  uzasadnienia. Praca w komisji   jest społeczna.
 
W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji , które  biorą udział  w konkursie.
 
Skład  Komisji  Konkursowej i regulamin jej pracy publikowany jest :
1) w   Biuletynie  Informacji Publicznej,
 2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubsza,
 3) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Lubszy.
 
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg